ABC Przedsiębiorczości

Kurs „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Liczba godzin: 165 godzin

Cena szkolenia: 1800zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą lub nabyć wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Ramowy program kursu:

 • Zasady zakładania własnej działalności gospodarczej.
 • Prawo gospodarcze.
 • Marketing.
 • Podstawy zarządzania.
 • Techniki negocjacji.
 • Analiza otoczenia SWOT.
 • Źródła finansowania przedsiębiorczości.
 • Public relations.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego ABC przedsiębiorczości na drukach MEN wydanych na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu będzie posiadał wiedzę z zakresu zarządzania i zakładania działalności gospodarczej.

Prowadzący zajęcia:

mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.