Aplikacja Komornicza – Notarialna

Kurs „APLIKACJA KOMORNICZA – NOTARIALNA”

Liczba godzin: 100 godzin

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Kurs na aplikacje przebiega w jednej grupie, zarówno na aplikację radcowską i adwokacką, jak i notarialną i komorniczą. Zajęcia dla kursantów komorniczych i notarialnych odbywają się w mniejszym wymiarze godzin, z pominięciem KK i KPK, w związku z czym uczestnictwo w kursie jest w tych przypadkach tańsze.

Grupa docelowa:

Jeżeli przygotowujesz się do:

 • aplikacji adwokackiej
 • aplikacji radcowskiej
 • aplikacji notarialnej
 • aplikacji komorniczej
 • aplikacji ogólnej (do części testowej)

To nasz kurs jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Zapisz się na niego i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu!

Ramowy program kursu:

1. Prawo i postępowanie cywilne – 36 godz.,

  1. Kodeks Cywilny;
  2. Kodeks Postepowania Cywilnego;
  3. Ustawa o prawach konsumentach;
  4. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
  5. Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji;
  6. Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
  7. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  8. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych;
  9. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;
  10. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy;
  11. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece;
  12. Ustawa Prawo Spółdzielcze;
  13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  14. Ustawa o własności lokali;
  15. Ustawa prawo o stowarzyszeniach;
  16. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

2. Prawo i postępowanie karne – 18 godz.,

 1. Kodeks Karny;
 2. Kodeks Postępowania Karnego;
 3. Ustawa prawo o Prokuraturze;
 4. Kodeks Postepowania w sprawach o Wykroczenia;
 5. Kodeks Karny Skarbowy;
 6. Kodeks Wykroczeń;

3. Prawo gospodarcze – 17 godz., 

 1. Kodeks Spółek Handlowych;
 2. Prawo Upadłościowe;
 3. Prawo Wekslowe;
 4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 5. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
 6. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
 7. Ustawa prawo przedsiębiorców;
 8. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 9. Ustawa prawo restrukturyzacyjne;

4. Prawo i postępowanie administracyjne  – 12 godz., 

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  2. Ustawa prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi;
  3. Ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych;
  4. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych;
  5. Ustawa o samorządzie gminnym;
  6. Ustawa o samorządzie powiatowym;
  7. Ustawa o samorządzie województwa;
  8. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  9. Ustawa o gospodarce nieruchomościami;

5. Prawo  pracy  i ubezpieczeń społecznych – 5 godz.,

 1. Kodeks Pracy;
 2. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 3. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
 5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

6. Prawo konstytucyjne – 4 godz.,

 1. Konstytucja RP;
 2. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 3. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa;
 4. Ustawa o organizacji i trybie postepowania przed TK;
 5. Ustawa o SN;
 6. Ustawa o Prokuratorii Generalnej RP

7. Prawo europejskie –  4 godz.,

 1. Traktat o funkcjonowaniu UE;
 2. Traktat o UE;

8. Prawo korporacyjne – 2 godz.,

 1. Ustawa o adwokaturze;
 2. Ustawa o radcach prawnych;

9.Test  i zakończenie – 2 godz.

Efekty uczenia się:

Egzamin

Kurs zakończy próbny egzamin wstępny przygotowany według zasad ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.