Asystentka Biura Zarządu

Kurs „ASYSTENTKA BIURA ZARZĄDU”

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 700zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia biura zarządu.

Grupa docelowa:

Dla kogo – szkolenie skierowane do asystentek Zarządu, osoby prowadzącej biuro, pracowników Biura Zarządu

Ramowy program kursu:

1) Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności:

– powstawanie spółki, wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz,

– akty prawne regulujące działanie spółek kapitałowych i osobowych,

– kodeks spółek handlowych w codziennej pracy,

– kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej,

– rola wspólników w spółce osobowej,

– spółka z o.o. a spółka komandytowa – podobieństwa i różnice,

– uprawnienie Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne,

– Rada Nadzorcza w spółkach,

– powołanie i odwołanie członków Zarządu,

– kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

2) Tekst jednolity umowy spółki:

– tekst jednolity umowy spółki,

– tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki,

– podwyższenie kapitału zakładowego – procedura, rejestracja w KRS,

– zmiana umowy spółki,

– tworzenie tekstu jednolitego umowy spółki,

– zasady udostępniania umowy spółki podmiotom trzecim.

3) Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych:

– obowiązki wynikające z KSH,

– archiwizacja protokołów z posiedzeń,

– zgody korporacyjne,

– odpowiedzialność biura Zarządu,

– ewidencjonowanie uchwał organów,

– inwentaryzacja dokumentów,

– rola rejestrów.

4) Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola:

– omówienie zawartości odpisu aktualnego z KRS krok po kroku,

– odpis pełny z KRS oraz zawarte w nim dane,

– wpis deklaratoryjny i konstytutywny,

– konsekwencje uchybień (grzywny, tryb postępowanie przymuszające) – analiza pism sądowych,

– elektroniczne odpisy i wydruki pobrane z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, art. 4 a ustawy o KRS,

– tryb nadawania numeru NIP i REGON,

– elektroniczne repozytorium dokumentów KRS,

– najważniejsze nowelizacje KSH.

Efekty uczenia się:

Po kursie uczestnik nabywa umiejętności z zakresu prowadzenia biura zarządu.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.