COACHING MENEDŻERSKI W PRAKTYCE

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1400zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem tego szkolenia jest pokazanie użyteczności coachingu w praktyce menedżerskiej. „Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego, aby się rozwijać” – ten cytat André Liége doskonale oddaje to, do czego służy coaching. Do ciągłego rozwoju. Cześć menedżerów nadal nie docenia rozmowy z pracownikiem. Brakuje im zrozumienia istoty coachingu i „miękkich” kompetencji, aby konstruktywnie rozmawiać z pracownikami. Uważają, że dialog oparty na partnerskich relacjach będzie postrzegany przez pracownika jako słabość szefa. To szkolenie ma ambicje, aby zmienić to przekonanie i dostarczyć menedżerom umiejętności słuchania, rozmawiania, budowania dialogu, wzajemnego szacunku, doceniania i zaufania. A to, według wielu współczesnych znawców zarządzania, są cechy prawdziwego lidera.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą poznać i przyswoić techniki coachingowe oraz ich zastosowania w zarządzaniu. Szkolenie polecamy również menedżerom i partnerom biznesowym funkcji HR.

Ramowy program kursu:

 1. Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego i współpracy w zespole.
 2. Czym jest coaching.
 3. Istota coachingu.
 4. Cechy coacha.
 5. Mentalność managera coacha.
 6. Menedżer w roli coacha – zarządzanie coachingowe.
 7. Coaching menedżerski w praktyce.
 8. Coachowanie zespołów i wdrażanie coachingu w zespołach.
 9. Budowanie planu treningowego, czyli osobisty plan działania oraz jak zastosować nową wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej i włączyć coaching do swojego stylu przywództwa.

Efekty uczenia się:

Uczestnik podczas szkolenia nabywa niezbędne umiejętności w branży HR

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.