COACHING OPERACYJNY ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1600zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem coachingu jest poprawa efektywności działania zespołu sprzedażowego (lub poszczególnych jego członków), co przełoży się na poprawę jego wyników.

Coach pracuje zarówno z całym zespołem, jak i poszczególnymi jego członkami.

W ramach współpracy coach uczestniczy we wspólnych wizytach handlowych z członkami zespołu sprzedażowego, celem których jest weryfikacja wiedzy, a także etapu rozwoju pracownika (klienta). W trakcie sesji coachingowej odbywanej po wizytach handlowych coach dokonuje wspólnie z Klientem analizy jego pracy, zaangażowania, a także opracowuje modele wsparcia dla klienta.

Grupa docelowa:

Coaching procesu sprzedaży jest kierowany do zespołów sprzedażowych: doradców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych czy konsultantów.

Ramowy program kursu:

1. COACHING OPERACYJNY ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

Wyzwania współczesnego rynku wobec pracowników sprzedaży i szefów sprzedaży.

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy odpowiedniego zarządzania.

Różne rodzaju coachingu – informacje ogólne.

Podstawowe zasady i mechanizmy wykorzystywane w procesie coachingu operacyjnego.

Cechy dobrego menadżera – coacha.

2. FORMY COACHINGU OPERACYJNEGO W SPRZEDAŻY I METODY PRACY

Przygotowanie się do coachingu pracownika sprzedaży.

Coaching indywidualny:

– wspólna wizyta u klienta,

– rozmowa twarzą w twarz.

Coaching grupowy.

Klasyfikacja zachowań lidera – szefa sprzedaży:

– zachowania instruujące,

– zachowania wspierające.

Jak realizować coaching w praktyce/wspólna praca.

3. NOWOCZESNE STYLE KIEROWANIA ZESPOŁEM I ICH ZASTOSOWANIE W COACHINGU OPERACYJNYM

Zarządzanie sytuacyjne wg Kena Blancharda.

Kim jestem – mój preferowany styl zarządzania.

Style skutecznego kierowania poszczególnymi typami pracowników:

– S 1 Styl instruujący, czyli prowadzenie za rękę.

– S 2 Styl konsultujący, czyli ręka na pulsie.

– S 3 Styl wspierający, czyli pomocna dłoń.

– S 4 Styl delegujący, czyli pozostawianie wolnej ręki.

4. DIAGNOZOWANIE ETAPU ROZWOJU PRACOWNIKA I POTRZEB ROZWOJOWYCH

Diagnozowanie etapu rozwoju na poziomie kompetencji i zaangażowania:

– Etap R 1 entuzjastyczny początkujący a potrzeby pracownika.

– Etap R 2 uczeń pozbawiony złudzeń a potrzeby pracownika.

– Etap R 3 zdolny, ale ostrożny wykonawca, a potrzeby pracownika.

– Etap R 4 samodzielny pracownik a potrzeby pracownika.

Dopasowanie i niedopasowanie do odpowiedniego etapu rozwoju – co powinienem robić? Ćwiczenia.

Cele coachingu w sprzedaży i klasyfikowanie potrzeb rozwojowych pracowników na trzech płaszczyznach:

– Rozwój wiedzy (techniki sprzedaży, typologia klienta, zarządzanie lejkiem).

– Rozwój umiejętności (np. sposób prowadzenia spotkania, prezentacji, domykanie sprzedaży).

– Zmiana postawy (np. nastawienie na budowanie długofalowych relacji).

Cykl rozwoju – cykl regresyjny – „szufladkowanie pracownika“.

5. STRUKTURA ROZMOWY COACHINGOWEJ

Przygotowanie siebie, klienta/pracownika, miejsca.

Kontrakt.

Zachęcenie pracownika do samooceny.

Przekazanie informacji zwrotnej z uwzględnieniem informacji pozytywnej (co było dobrze), negatywnej (co jest do poprawy) oraz wskazanie konkretnych przykładów zachowań i wypowiedzi.

Wnioski rozwojowe – jakie działania trzeba podjąć.

Zakres wsparcia (kto, co, kiedy?).

Zmotywowanie do działania.

Podsumowanie ustaleń.

Arkusz oceny wspólnej pracy – wypracowanie modelu.

Arkusze obserwacyjne – wizyta handlowa.

Arkusz oceny spotkania – struktura rozmowy coachingowej.

6. AUTORYTET I KOMUNIKACJA SZEFA SPRZEDAŻY – PODSTAWA POWODZENIA COACHINGU

Autorytet szefa sprzedaży.

Bariery w komunikacji szefa sprzedaży.

Język reaktywny a proaktywny w komunikacji z pracownikiem.

Narzędzia kontroli rozmowy.

Rodzaje pytań i pytania w coachingu operacyjnym – sprzedażowym.

Zwroty ułatwiające komunikację z pracownikiem.

7.NARZĘDZIA W COACHINGU OPERACYJNYM ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Standard pracy.

Standard wizyty.

Ocena okresowa pracownika.

System raportowania.

8. TRUDNE SYTUACJE I WYZWANIA W COACHINGU

Kiedy nie zaczynać coachingu i przerwać sesję?

Reakcje pracowników i metody postępowania.

Wyzwania w coachingu operacyjnym – trudne decyzje.

Błędy popełniane przez szefów sprzedaży.

Efekty uczenia się:

W trakcie sesji coachingowej coach, wykorzystując narzędzia coachingowe oraz własne doświadczenie, pracuje nad:

wyzwoleniem potencjału klienta,

rozwojem komunikatywności,

efektywnym wykorzystywaniem dostępnej wiedzy sprzedażowej (narzędzia sprzedażowe),

eliminacją wewnętrznych ograniczeń i przekonań klienta.

Efekt coachingu operacyjnego zespołu sprzedaży

Zaplanowanie działań rozwojowych członków zespołu sprzedaży (plan sesji coachingowych, szkolenia sprzedażowe). Wskazówki dla kierownictwa i managerów dotyczących wsparcia pracownika działu handlowego w codziennej pracy.

Wzrost umiejętności działu handlowego.

Osiąganie lepszych wyników sprzedażowych.

Wskazówki dotyczące strategii sprzedaży i rozwoju działu sprzedaży.

Uzupełnienie lub zmiana obowiązujących standardów sprzedażowych.

Rozwój strategii sprzedaży.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.