EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI – JAK BUDOWAĆ RELACJE I REAGOWAĆ W SYTUACJACH TRUDNYCH?

Liczba godzin: 6-8 godzin

Cena szkolenia: 460zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Poznanie: skutecznych sposobów współpracy nauczycieli z rodzicami, sposobów poradzenia sobie z trudnymi postawami i zachowaniami, technik komunikacyjnych ułatwiających współpracę z rodzicami, zasad prowadzenia zebrań z rodzicami.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Ramowy program kursu:

1. Współczesny rodzic – charakterystyka.

2. Uwarunkowania zachowań rodziców wobec szkoły/ przedszkola.

3. Potrzeby i obawy rodziców względem szkoły.

4. Rola emocji w kontakcie z rodzicami.

5. Współpraca, komunikacja i relacje z rodzicami.

6. Strategie spotkań z rodzicami.

7. Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych.

8. Czynniki wspierające oraz utrudniające efektywną współpracę z rodzicami.

9. Katalog dobrych praktyk.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zna podstawowe zagadnienia dotyczące charakterystyki współczesnego rodzica, zna podstawowe zagadnienia z psychologii, potrafi skutecznie komunikować się z rodzicami podopiecznych oraz reagować w sytuacjach trudnych.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.