INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1000zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w placówce oświatowej. Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą dostosować placówkę do wymogów prawa ochrony danych osobowych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych w placówce oświatowej, a także dyrektorów placówek oświatowych, kierowników, pracowników sekretariatu, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów oraz osób mających dostęp do przechowywania i przetwarzania danych uczniów i pracowników szkoły, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Ramowy program kursu:

  1. RODO krok po kroku.
  2. Dane osobowe w placówce oświatowej w świetle RODO.
  3. Organizacja bezpieczeństwa przetwarzania danych w placówce oświatowej.
  4. Współpraca szkoły z innymi podmiotami a przetwarzanie danych osobowych
  5. Analiza oraz wzory aktualnych dokumentów wymaganych od placówek oświatowych.
  6. Zasady legalnego przetwarzania danych.
  7. Zadania i obowiązki inspektora ochrony danych w placówce oświatowej.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po kursie posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu danych osobowych w placówce oświatowej oraz jest gotowy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w placówce oświatowej.

Prowadzący zajęcia:

Magdalena Kozłowska – Wykładowca na kursie opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.

Pani Magdalena ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także Zarządzanie oświatą z elementami programów unijnych.

Pani Magdalena pełni funkcję dyrektora Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jak nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego.

Aktualnie pracuje jako wykładowca na kursie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.