IPP – INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY

Liczba godzin: 30 godzin

Cena szkolenia: 499zł

Warunki uczestnictwa:

  • Minimum wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie)

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności oraz uprawnień do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Grupa docelowa:

– nauczyciele uczący przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa”;

– nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania

– pierwszej pomocy;

– osoby, które uczą pierwszej pomocy w szkołach nauki jazdy;

– inspektorzy BHP, którzy uczą pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP;

– inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy;

– osoby, które chcą prowadzić szkolenia dla pracowników firm, urzędów i Instytucji.

Zajęcia prowadzone są przez lekarza, ratownika medycznego, instruktorów pierwszej pomocy lub pielęgniarkę

Ramowy program kursu:

Treści programowe:

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY:

– podstawy anatomii i fizjologii człowieka;

– wezwanie pomocy;

– bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego;

– zadławienia;

– poszkodowany nieprzytomny;

– zatrucia;

– podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

– urazy;

– tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;

– unieruchomienie złamanych kończyn i podejrzenie złamania kości oraz zwichnięcia;

– postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania;

– prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego;

– inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego;

– ewakuacja ze strefy zagrożenia;

– wsparcie psychiczne poszkodowanego;

– udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

EGZAMIN / ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym składanym przed 3-osobową komisją egzaminacyjną.

Egzamin teoretyczny:

Składa się z 30 pytań testowych wybieranych z bazy 90 pytań ułożonych przez zespół ekspertów Ministerstwa Zdrowia. Pozytywny wynik egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min 90% pytań (co najmniej 27 punktów).

Egzamin praktyczny:

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczestnicy przystępują pojedynczo do egzaminu praktycznego składającego się z 3 stacji o różnej tematyce.

Efekty uczenia się:

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Samodzielne prezentowanie wiedzy, algorytmów i scenariuszy zdobytych podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Jarosław Dalach – Wykładowca na kursach medycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz operatora wózków widłowych. Ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Środowisku na specjalności Ratownictwo Medyczne. Dodatkowo Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Jest również Ratownikiem WOPR, Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instruktorem Ratownictwa Taktycznego. Od wielu lat prowadzi usługi w zakresie doradztwa, nadzoru oraz usług edukacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące m.in.: zarządzania w służbie zdrowia, zagrożeń w środowisku pracy czy komunikacji interpersonalnej. Wykazuje się wysokim przygotowaniem zarówno merytorycznym, jak również praktycznym.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.