JAK UNIKNĄĆ WYPALENIA ZAWODOWEGO

Liczba godzin: 5 godzin

Cena szkolenia: 570,00 zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

sekretariacie Pro Investment);

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

końcowego.

Cel szkolenia:

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników pożądanych dla firmy zachowań: wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania wypalenia u siebie i swoich pracowników, umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu, wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie, wzrost efektywności i skuteczności pracy.

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać wypalenie zawodowe, poznają techniki obrony przed nim.

Cele zdefiniowane efektami uczenia się

Wiedza:

Uczestnicy definiują podstawowe zasady wypalenia zawodowego, przewidują wpływ odpowiedniej motywacji oraz stresu na pracę.

Umiejętności:

Uczestnicy rozpoznają objawy wypalenia zawodowego, świadomie korzystają z poznanych sposobów zapobiegania wypalenia zawodowego.

Kompetencje:

Uczestnicy świadomie stosują działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie wypaleniu zawodowego, wykorzystają techniki umysłowego i fizycznego radzenia sobie ze stresem.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do:

  • Przełożonych zarządzających zespołem
  • Osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania
  • Pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego
  • Pracowników wypalonych zawodowo
  • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

Ramowy program kursu:

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną liczne przykłady, symulacje i ćwiczenia.

1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się

– proces komunikacji i jego etapy znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

– techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się

2. zasady skutecznej komunikacji

– autoanaliza własnego stylu komunikowania się

– błędy w komunikacji

– bariery komunikacyjne

3. Efektywne prowadzenie rozmów

– rola nadawcy i odbiorcy

– czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami

– aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji

– czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi

– sztuka zadawania pytań

4. Asertywność

– co to jest asertywność

– typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne

– budowanie komunikatów „ja”

5. Złote zasady dobrej komunikacji i współpracy w zespole.

Formy i metody pracy:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
W zależności od czasu i potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Sposób walidacji:

Po zakończeniu prowadzący szkolenie wysyła wszystkim uczestnikom drogą elektroniczną ankietę walidacyjną. Uczestnicy po wypełnieniu ankiety odsyłają ją drogą elektroniczną na wskazany przez prowadzącego adres. Innym sposobem jest wypełnienie ankiety w sekretariacie Instytutu.

Prowadzący zajęcia:

Anna Krystowska

Wykształcenie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychologia kliniczna na Wydziale Psychologii; Uniwersytet SWPS w Warszawie – Psychodietetyka;

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach – Przygotowanie pedagogiczne; Instytut Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach – Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier oraz Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w poradnictwie indywidualnym i grupowym oraz jako psycholog, socjoterapeuta, coach.

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na podany adres e-mail uczestnicy szkolenia mogą otrzymać po zgłoszeniu chęci ich otrzymania usługodawcy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo.