KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ, DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika wiedzy z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego – prowadzenia postępowań oraz decyzji administracyjnych

Grupa docelowa:

Kurs skierowany do pracowników powiatowych urzędów pracy.

Ramowy program kursu:

 1. Zakres obowiązywania ogólnego postępowania administracyjnego.
 2. Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania administracyjnego.
 3. Strona w postępowaniu administracyjnym, współuczestnictwo, następstwo procesowe.
 4. Terminy w postępowaniu administracyjnym: rodzaje terminów, sposób obliczania, instytucja przywrócenia terminu.
 5. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym, pełnomocnik do doręczeń, doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Rektyfikacja decyzji, tryb uzupełniania decyzji.
 7. Udostępnianie akt sprawy.
 8. Zasady obowiązujące w prawie administracyjnym.
 9. Właściwość organu.
 10. Wszczęcie postępowania administracyjnego (wniesienie podania, braki formalne).
 11. Postępowanie dowodowe- zasady, sposób prowadzenia.
 12. Prowadzenie postępowania administracyjnego(rozstrzygnięcia, umorzenie postępowania, postępowanie odwoławcze, zawieszenie postępowania, postępowanie nadzwyczajne).
 13. Metryki sprawy.
 14. Procedura wydawania zaświadczeń
 15. Zagadnienia etyki urzędniczej w postępowaniu administracyjnym.
 16. Stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w decyzjach wydawanych przez Urzędy Pracy – formułowanie podstaw prawnych i uzasadnień w wydawanych rozstrzygnięciach, zakres zadań ustawowych – załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym przez Urzędy Pracy.

Warsztaty praktyczne w zakresie sporządzania decyzji, postanowień, wniosków, odwołań i zażaleń

Efekty uczenia się:

Po kursie uczestnik posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego – prowadzenia postępowań oraz decyzji administracyjnych.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.