KOMUNIKACJA I SKUTECZNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 2 450,00 zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

sekretariacie Pro Investment);

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

końcowego.

Cel szkolenia:

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole osiągając przy tym zamierzone cele, optymalne pod względem korzyści dla firmy. Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości oraz znaczenia pracy zespołowej.

Cele zdefiniowane efektami uczenia się

Wiedza:

Uczestnicy zdefiniują podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej, prowadzenia efektywnych rozmów oraz różne typy zachowań.

Umiejętności:

Uczestnicy aktywnie słuchają, dobierają i dostosowują odpowiednio do sytuacji właściwe sposoby komunikacji, stosują zasady skutecznej i efektywnej pracy.

Kompetencje:

Uczestnicy trafnie identyfikują błędy popełnione w komunikacji oraz właściwie definiują i interpretują wysyłane komunikaty niewerbalne.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą podnieść swoje umiejętności interpersonalne.

Ramowy program kursu:

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną liczne przykłady, symulacje i ćwiczenia.

1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się

– proces komunikacji i jego etapy znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

– techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się

2. zasady skutecznej komunikacji

– autoanaliza własnego stylu komunikowania się

– błędy w komunikacji

– bariery komunikacyjne

3. Efektywne prowadzenie rozmów

– rola nadawcy i odbiorcy

– czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami

– aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji

– czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi

– sztuka zadawania pytań

4. Asertywność

– co to jest asertywność

– typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne

– budowanie komunikatów „ja”

5. Złote zasady dobrej komunikacji i współpracy w zespole.

Formy i metody pracy:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
W zależności od czasu i potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Sposób walidacji:

Po zakończeniu prowadzący szkolenie wysyła wszystkim uczestnikom drogą elektroniczną ankietę walidacyjną. Uczestnicy po wypełnieniu ankiety odsyłają ją drogą elektroniczną na wskazany przez prowadzącego adres. Innym sposobem jest wypełnienie ankiety w sekretariacie Instytutu.

Prowadzący zajęcia:

Tomasz Wdowicz – Praktyk, specjalista, konsultant i trener posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno zawodowe jak i dydaktyczne. Absolwent kierunków: Ekonometrii, Informatyki, Finansów, Bankowości. Od wielu lat prowadzi w Polsce i zagranicą szkolenia z różnych dziedzin, m.in. informatyki, bezpieczeństwa IT, programowania, marketingu, komunikacji społecznej, edukacji, nowoczesnych technologii w życiu człowieka. Autor podręczników do zajęć. Wykładowca akademicki. Informatyk. Posiadacz wielu certyfikatów zawodowych i uprawnień. Współorganizator, trener, konsultant wielu ogólnopolskich projektów informatycznych i edukacyjnych. Współpracujący zarówno z wielkimi korporacjami, konsorcjami szkoleniowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz małymi firmami prywatnymi. Praktyk, na co dzień zajmujący się administrowaniem sieciami i systemami bezpieczeństwa, kompleksowym wsparciem IT oraz szkoleniami. Twórca i administrator portali WWW, platform zdalnego nauczania. Jako trener wprowadza do swoich szkoleń ciekawe rozwiązania, wynikające z własnej praktyki. W swojej karierze przeszkolił wielu przyszłych trenerów i administratorów. Prowadzi szkolenia z szerokiego spektrum tematycznego, m.in. z sieci, projektowania stron WWW, oprogramowania komputerowego, dydaktycznego. Zajmuje się także doradztwem wizerunkowym i rozwojem firm. Prywatnie: „człowiek wielu pasji”- motocyklista, tancerz, płetwonurek, podróżnik.

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na podany adres e-mail uczestnicy szkolenia mogą otrzymać po zgłoszeniu chęci ich otrzymania usługodawcy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo.