KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I SPOSOBY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

Liczba godzin: 18 godzin

Cena szkolenia: 1870zl

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Dowiesz się – jakie są rodzaje potrzeb ludzkich. Jeśli poznasz je i zastosujesz w praktyce odpowiednio do potrzeb rozmówcy, uzyskasz rezultaty jakich się nie spodziewasz. W sposób mistrzowski pokażesz rozmówcy, że go rozumiesz.

Podstawowym celem warsztatu jest zatem dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz współpracy między ludźmi. Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz firmy ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami. Znaczną część warsztatu zajmować będą aktywności tworzące pozytywny klimat sprzyjający komunikacji nastawionej na współpracę, poprzez:

1.Wzrost świadomości roli pracowników oraz ich zależności między sobą.

2.Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej

3.Zapoznanie Uczestników z zasadami skutecznej komunikacji budującymi współpracę w zespole

4.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej.

5.Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej

6.Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych

7.Uporządkowanie i ujednolicenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesu kierowania zespołem

8.Pogłębienie umiejętności psychospołecznych związanych z procesem kierowania podwładnymi – aspekt komunikacyjny

9.Co to jest komunikat, jak odbieramy komunikat, zasada góry lodowej, wykres emocji i postaw, nazewnictwo

10.poznasz 4 postawy / typy komunikacyjne, które różnią się między sobą i preferują różne grupy korzyści

11.“Słowa klucze”- to właśnie one otwierają każde drzwi dobrego dialogu; są gwarantem dobrej relacji i konstruktywnej rozmowy.

12.Dowiesz się jakie masz naturalne predyspozycje myślowe, które możesz zastosować z bardzo dobrym skutkiem w życiu osobistym I zawodowym. Zrozumiesz, że możesz działać jako ekspert w dziedzinie która jest zgodna z Tobą.

13.Poznasz inne sposoby myślenia I odnajdziesz swoje miejsce w grupie/ zespole/ biznesie.

14.Zrozumiesz dlaczego działasz w taki a nie inny sposób i wykorzystasz tę wiedzę w praktyce.

Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

Odkrywanie samego siebie i swojego typu komunikacyjnego,

nauczy się poznawać innych i ich potrzeb,

praktycznie zastosuje Matrycę Komunikacyjną,

będzie umiał robić dobre pierwsze wrażenie – co to jest i jak je wykorzystać, – jak zbadać potrzeby rozmówcy, działać w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rozmowy,

dowie się jak utrzymać relację posprzedażową i relację w pracy z nowym

współpracownikiem.

Uczestnik nabędzie umiejętności:

•jak efektywnie rozmawiać

•jakie są potrzeby klient

•jak umiejętnie zadawać pytania/ pytania otwarte

•jak zdobywać następnych klientów

•jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje i predyspozycje innych

•Uczestnik po odbytym szkoleniu :

będzie pewniejszy siebie I rozwinie swoją firmę

będzie skutecznie sprzedawał i rekrutował

w łatwy i przyjemny sposób będzie współdziałał w grupie

wykorzysta swoje i innych naturalne predyspozycje.

Grupa docelowa:

Grupę docelową kursu stanowią: prezesi, menedżerowie, kierownicy, właściciele firm, sprzedawcy, nauczyciele, pracownicy którzy na co dzień pracują z ludźmi ( hotele, sprzedawcy w bezpośrednim kontakcie z klientem ( MLM, sprzedaż bezpośrednia ), kadry, pracownicy firm sprzedażowych, wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym.

Ramowy program kursu:

MODUŁ 1: Badanie potrzeb

– Pytania otwarte

– 5 grup korzyści

– Ćwiczenia warsztatowe

MODUŁ 2: Style myślenia

– wprowadzenie do zrozumienia samego siebie

MODUŁ 3: Style działania

– wyjaśnienie pojęcia, omówienie szczegółowe, czym się charakteryzują.

– Ćwiczenia warsztatowe

MODUŁ 4: Proces w firmie

– co to jest, 4 wytyczne, jak zorganizować dobry proces w firmie

MODUŁ 5: Ja w grupie

– analiza moich mocnych I słabych stron

– Ćwiczenia warsztatowe

MODUŁ 6: Ja w świecie

– co zrobię jako ekspert w swojej dziedzinie.

– Warsztat.

MODUŁ 7: Wstęp do szkolenia

– Rodzaje potrzeb ludzkich

– 5 grup korzyści, które zaspokajają ludzkie potrzeby

– Ćwiczenia – poznajmy się z zastosowaniem kart .

MODUŁ 8: Odkrywanie samego siebie

– Co to jest komunikat, jak go odbieramy

– Zasada góry lodowej, wykres emocji i postaw, nazewnictwo

– Problem w rozumieniu komunikacji, na czym polega

– Ćwiczenie rysunek, dzięki któremu pokażesz jaki jesteś w środku, co jest niewidoczne dla innych

MODUŁ 9: Poznajemy innych

– Wykres emocji i postaw, które są wyznacznikiem do analizy Typów Komunikacyjnych

– Szczegółowy opis 4 podstawowych postaw

– Ćwiczenia, w celu określenia cech współuczestników

MODUŁ 10: Praktyczne zastosowanie Matrycy Komunikacyjnej

– Słownictwo ( słowa klucze) których używamy konstruując rozmowę z poszczególnymi typami rozmówców

– Układanie dialogu dopasowanego do rozmówcy o innym typie komunikatu

– Ćwiczenie – Ten czas poświęcimy na szczegółowe poznawanie swojego i innych typu komunikacyjnego oraz przeprowadzimy rozmowy zawierające konkretne już słownictwo

MODUŁ 5: Pierwsze wrażenie

– Nawiązanie relacji

– Rozpoznanie typu komunikacyjnego

MODUŁ 6: Przedstawienie siebie przedstawienie firmy, budowanie marki swojej /firmy

Efekty uczenia się:

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy

Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole

Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole

Testy autodiagnostyczne – wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych (wyniki tylko do wiadomości uczestników)

Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami

Ćwiczenia team-building umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.