KPP – KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Liczba godzin: 30 godzin

Cena szkolenia: 790zł

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób na kurs: cena kursu za osobę 700 zł.

Warunki uczestnictwa:

– ukończone 18 lat;

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie.

Cel szkolenia:

Głównym celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom pogotowia ratunkowego.

Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego, ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.

Grupa docelowa:

Szkolenie przygotowane dla służb ratunkowych.

Ramowy program kursu:

Kurs realizuje 66-godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego; badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 16. Zajęcia do dyspozycji prowadzących

EGZAMIN/ZAŚWIADCZENIE

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi, czyli uzyskanie co najmniej 27 punktów na teście), przeprowadzany jest egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

– dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,

– resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu lub nie przystąpi do niego z ważnych przyczyn losowych, możliwe jest wyznaczenie kolejnego terminu. Egzamin można powtarzać 2 razy.

Po odbyciu szkolenia w przypadku niezaliczenia egzaminu lub nieobecności na egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie KPP, które po zaliczonym pozytywnie egzaminie zostaje zamienione na zaświadczenie ukończenia kursu KPP z nadaniem tytułu ratownika.

Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

Efekty uczenia się:

Kurs pozwala:

– znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników służb ratunkowych;

– posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa specjalistycznego;

– standaryzować szkolenie zespołów ratownictwa oraz straży pożarnej;

– włączyć służby jednostki w działanie Ogólnopolskiego Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego (szpitalnych oddziałów ratunkowych, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, wojska i innych służb emergencyjnych).

Wszystkie kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny pozwalają na uzyskanie tytułu ratownika w świetle ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

– Daje tytuł RATOWNIKA – w polskim systemie ratownictwa medycznego.

– Kurs, za który otrzymuje się punkty w służbach mundurowych STRAŻ POŻARNA, POLICJA, STRAŻ MIEJSKA.

– Kurs wymagany w STRAŻY POŻARNEJ.

– Dodatkowe punkty do szkoły mundurowej i pracy w STRAŻY POŻARNEJ.

– Kurs, który muszą ukończyć ratownicy WOPR, GOPR, TOPR itd., żeby móc pracować zawodowo, często traktowany jako unifikacja ratownicza.

– KPP – to w niektórych województwach patent przydatny w ratownictwie wodnym.

– Uprawnienie, które jest wymagane do pracy np. jako kierowca karetki.

– Po ukończeniu tego kursu (mając stopień młodszego i wodnego ratownika WOPR) zostaje się zawodowym RATOWNIKIEM WOPR.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Jarosław Dalach – Wykładowca na kursach medycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz operatora wózków widłowych. Ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Środowisku na specjalności Ratownictwo Medyczne. Dodatkowo Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Jest również Ratownikiem WOPR, Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instruktorem Ratownictwa Taktycznego. Od wielu lat prowadzi usługi w zakresie doradztwa, nadzoru oraz usług edukacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące m.in.: zarządzania w służbie zdrowia, zagrożeń w środowisku pracy czy komunikacji interpersonalnej. Wykazuje się wysokim przygotowaniem zarówno merytorycznym, jak również praktycznym.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.