KURS – ASERTYWNOŚĆ JAKO SZTUKA ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1200zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Asertywność to najlepszy sposób komunikacji w sytuacjach związanych z agresywną lub manipulacyjną presją. Uczy jak budować zdrowe relacje, osiągać cele i dbać o interesy.

Grupa docelowa:

Do kogo skierowane szkolenie – do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, szczególnie dla kadry kierowniczej, liderów zespołów oraz osób współpracujących z innymi ludźmi.

Ramowy program kursu:

1. Komunikacja i emocje w asertywności, czyli na co możesz mieć więcej wpływu i jak to zrobić.

2. Asertywność od podszewki, czyli budowanie zdrowych relacji a nie tylko „sztuka odmawiania”.

3. Konstruktywna komunikacja w asertywności – niezbędne elementy składowe.

4. Jak skutecznie chronić swoje prawa i interesy z poszanowaniem innych ludzi.

5. Poprawa relacji międzyludzkich – asertywna wymiana opinii i uczuć na bazie konstruktywnej KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY.

6. Sztuka zwiększania skuteczności osobistej w relacjach.

7. Panowanie nad emocjami i stresem w załatwianiu trudnych i konfliktowych spraw z innymi ludźmi.

Efekty uczenia się:

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.