KURS KREATYWNOŚCI W MYŚLENIU I DZIAŁANIU

Liczba godzin: 24 godziny

Cena szkolenia: 1200zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Kurs pomaga uruchomić zasoby kreatywnego myślenia i skutecznie wspiera w działaniu specjalistów, menedżerów oraz liderów.

Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w określony sposób. W biznesie kreatywność to przede wszystkim sztuka nietypowego oraz efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do specjalistów, menedżerów oraz liderów.

Ramowy program kursu:

Ramowy program kursu:

Wprowadzenie do zagadnienia

a) kreatywność – co to jest i czy można się tego nauczyć?

b) korzyści wynikające z innowacyjnego myślenia

b) czynniki hamujące twórcze myślenie

c) jak pokonać bariery związane z kreatywnością?

Ćwiczenia

a) cechy osoby kreatywnej

b) cechy myślenia kreatywnego

c) rozpoznawanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów

d) ćwiczenia umysłu – rozgrzewka

Twórcze rozwiązywanie konkretnych problemów w życiu prywatnym i zawodowym

a) etapy rozwiązywania problemów

– określenie problemu i celu do osiągnięcia

– analiza SWOT

– generowanie pomysłów

– wybieranie i ocena rozwiązań

b) twórcze techniki i metody rozwiązywania problemów

– burza mózgów

– technika superpozycji

– technika kuli śniegowej

– gry i inne.

Praca, a kreatywność

a) Twórczość a myślenie strategiczne

b) motywowanie i inspirowanie do rozwoju siebie i innych

Metody przeciwdziałania obniżeniu kreatywności

a) znaczenie relaksu w pracy twórczej

b) stres – jak go kreatywnie zwalczać

c) czas – jak go pokonać

Efekty uczenia się:

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.