KURS PRAWO AUTORSKIE

Liczba godzin: 12 godzin

Cena szkolenia: 1200zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się instytucjami prawa autorskiego, nabycie przez uczestników umiejętności tworzenia i weryfikacji prawnie skutecznych umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego, pozyskanie przez uczestników szkolenia, wiedzy dotyczącej istniejących w polskim prawie instrumentów ochrony prawa autorskiego.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, którym znajomość praw autorskich jest potrzebna do wykonywania zawodu.

Ramowy program kursu:

 1. Przedmiot prawa autorskiego
 • pojęcie utworu
 • utwór inspirowany i nieinspirowany
 • utwór pracowniczy
 • utwór współautorski
 • utwory zależne
 • zbiory, antologie i bazy danych
 • ustawowe wyłączenia ochrony
 1. Podmiot prawa autorskiego
 • twórca i współtwórca
 • twórca pracownikiem, nabycie majątkowych praw autorskich przez pracodawcę
 • twórca utworu zbiorowego (np. encyklopedii, słownika)
 • uprawnienia wydawcy lub producenta utworu zbiorowego
 1. Autorskie prawa osobiste twórcy, ich charakter i znaczenie:
 • dobra osobiste prawa cywilnego
 • katalog autorskich dóbr osobistych
 1. Prawa majątkowe twórcy
 1. katalog autorskich praw majątkowych
 2. ograniczenia czasowe; wygasanie praw autorskich
 3. swoboda dysponowania prawa majątkowymi
 4. dziedziczenie uprawnień majątkowych
 5. Ochrona prawa autorskiego
 1. ochrona praw osobistych twórcy, odpowiedzialność za naruszenie praw twórcy
 2. odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich
 3. Umowy licencyjne
 1. umowa licencyjna
 2. rodzaje licencji, zakres terytorialny i czasowy
 3. prawo udzielania dalszych licencji (sublicencji)
 4. zezwolenie na korzystanie z opracowań (wykonywanie praw zależnych)
 5. wynagrodzenie licencyjne – regulacja ustawowa i typowe rozwiązania kontraktowe
 6. umowa licencyjna a “licencje” ustawowe
 7. Umowy w zakresie przeniesienia praw autorskich
 1. przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów istniejących w chwili zawierania umowy
 2. przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów przyszłych
 3. przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych
 4. pola eksploatacji
 5. klauzule dotyczące wynagrodzenia za przeniesienie praw
 6. Dozwolone korzystanie z utworu:
 • użytek osobisty
 • użytek publiczny
 • zasady rządzące wykorzystaniem cudzych fragmentów utworów (cytaty)
 1. Prawo do wizerunku
 1. pojęcie wizerunku
 2. ochrona kodeksowa wizerunku
 3. rozpowszechnianie wizerunku, możliwości i ograniczenia
 4. zezwolenia osoby przedstawionej na wizerunku
 5. ochrona wizerunku w ustawie prawo prasowe.
 6. Ochrona marki
 1. pojęcie znaku towarowego
 2. zasady zgłaszania znaków towarowych: tryb krajowy i tryb wspólnotowy
 3. zakres prawa ochronnego na znak towarowy
 4. obrót prawami ochronnymi na znak towarowy
 5. postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP; orzeczenia wydawane w postępowaniu spornym i ich zaskarżanie
 6. pojęcie dóbr osobistych
 7. pojęcie firmy
 8. pojęcie dóbr osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem dobrego imienia
 9. Naruszenia praw wyłącznych
 1. ogólna charakterystyka naruszeń praw ochronnych do znaku towarowego
 2. roszczenia przysługujące z tytułu naruszenia praw wyłącznych
 3. dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego
 4. naruszenia praw w Internecie
 5. Prawo autorskie w działalności wydawniczej
 • umowa wydawnicza jako szczególny przypadek umowy o dzieło
 • wariant licencyjny umowy wydawniczej
 • wariant rozporządzający umowy wydawniczej
 • uzyskiwanie przez wydawców praw autorskich z mocy prawa

prace redakcyjne a prawa autorskie do ich efektów

Efekty uczenia się:

Uczestnik po ukończeniu kursu nabywa niezbędną wiedzę z zakresu znajomości praw autorskich.

Prowadzący zajęcia:

Marta Klimanek – Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła policealne studium w zawodzie – technik administracji oraz studia na kierunku Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i zarządzanie w ochronie zdrowia. Ukończyła liczne kursy, m.in.: Akademia Kompetencji, Zarządzanie projektami, EDCL Core, Promocja działań, Jak prowadzić szkolenia i warsztaty, współpraca z biznesem – jak robić to dobrze oraz cykl szkoleń miękkich: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna. Jest właścicielem firmy “Inkaust” Biuro i Szkolenia oraz Członkiem Zarządu Fundacji Mamy Serce.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.