MOTYWACJA – JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ SIEBIE I INNYCH

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 1 050,00 zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

sekretariacie Pro Investment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

końcowego.

Cel szkolenia:

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu umiejętnego motywowania zarówno siebie, jak i współpracowników. Uczestnicy poznają zasady budowania zespołów, oraz sposoby jak stać się lepszym członkiem zespołu. Nauczą się określać słabe i mocne strony swoje i innych, wyznaczać obszary do pracy. Uczestnicy poznają efektywne techniki twórczego myślenia i nauczą się wykorzystywać je w pracy własnej oraz do mobilizacji całego zespołu.

Cele zdefiniowane efektami uczenia się

Wiedza:

Uczestnicy zdefiniują zasady budowania efektywnego i zmotywowanego do pracy zespołu oraz scharakteryzują narzędzia pomocne w budowaniu korzystnych relacji i motywacji. Poznają sposoby określania mocnych i słabych stron własnych i innych.

Umiejętności:

Uczestnicy określają mocne i słabe strony oraz kluczowe wartości własne i zespołowe, stosują zasady budowania teamu zmobilizowanego do działania na rzecz sukcesu firmy oraz efektywne techniki twórczego, kreatywnego myślenia, a także właściwego budowania poczucia wartości.

Kompetencje:

Uczestnicy prawidłowo stosują zasady budowania relacji osobistych i biznesowych wspierających rozwój przedsiębiorstwa, posługują się technikami efektywnego motywowania zarówno siebie, jak i współpracowników

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników nastawionych na rozwój osobisty oraz dla kadry zarządczej, kierowniczej chcącej świadomie budować zespół pracowniczy.

Ramowy program kursu:

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną liczne przykłady, symulacje i ćwiczenia

1. Wstęp do budowania zespołu zmotywowanego do pracy i osiągania sukcesów

2. Wartości życiowe – określenie kluczowych wartości swoich i zespołowych

3. Test – daj się poznać, pokaż kim jesteś

4. Samo koncept – budowanie poczucia wartości, określanie mocnych i słabych stron, obszarów do pracy, samoświadomość siebie.

5. Misja zespołu

6. Czym jest kreatywność

7. Efektywne techniki twórczego myślenia

8. Praktyczny trening twórczego, kreatywnego myślenia

Formy i metody pracy:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
W zależności od czasu i potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Sposób walidacji:

Po zakończeniu prowadzący szkolenie wysyła wszystkim uczestnikom drogą elektroniczną ankietę walidacyjną. Uczestnicy po wypełnieniu ankiety odsyłają ją drogą elektroniczną na wskazany przez prowadzącego adres. Innym sposobem jest wypełnienie ankiety w sekretariacie Instytutu.

Prowadzący zajęcia:

Tomasz Wdowicz – Praktyk, specjalista, konsultant i trener posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno zawodowe jak i dydaktyczne. Absolwent kierunków: Ekonometrii, Informatyki, Finansów, Bankowości. Od wielu lat prowadzi w Polsce i zagranicą szkolenia z różnych dziedzin, m.in. informatyki, bezpieczeństwa IT, programowania, marketingu, komunikacji społecznej, edukacji, nowoczesnych technologii w życiu człowieka. Autor podręczników do zajęć. Wykładowca akademicki. Informatyk. Posiadacz wielu certyfikatów zawodowych i uprawnień. Współorganizator, trener, konsultant wielu ogólnopolskich projektów informatycznych i edukacyjnych. Współpracujący zarówno z wielkimi korporacjami, konsorcjami szkoleniowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz małymi firmami prywatnymi. Praktyk, na co dzień zajmujący się administrowaniem sieciami i systemami bezpieczeństwa, kompleksowym wsparciem IT oraz szkoleniami. Twórca i administrator portali WWW, platform zdalnego nauczania. Jako trener wprowadza do swoich szkoleń ciekawe rozwiązania, wynikające z własnej praktyki. W swojej karierze przeszkolił wielu przyszłych trenerów i administratorów. Prowadzi szkolenia z szerokiego spektrum tematycznego, m.in. z sieci, projektowania stron WWW, oprogramowania komputerowego, dydaktycznego. Zajmuje się także doradztwem wizerunkowym i rozwojem firm. Prywatnie: „człowiek wielu pasji”- motocyklista, tancerz, płetwonurek, podróżnik.

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na podany adres e-mail uczestnicy szkolenia mogą otrzymać po zgłoszeniu chęci ich otrzymania usługodawcy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo.