MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie metod skutecznego motywowania pozafinansowego i pokazanie sposobów zarządzania pracownikami przez działania motywujące.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do menadżerów, kierowników, właścicieli firm.

Ramowy program kursu:

1.Motywacja – wprowadzenie:

podstawowe pojęcia,

motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,

zmotywowanie jako proces, strategiczne podejście do systemu motywacyjnego,

mity dotyczące motywacji.

2.Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania:

dwuczynnikowa teoria Herzberga,

hierarchia potrzeb Maslowa,

teoria D. McClellanda,

teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć.

3.Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.

4.Indywidualna motywacja pracownika.

5.Co motywuje pracowników?

Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej.

Osobowość pracownika a motywatory (przykłady podane przez uczestników).

Motywacja finansowa i pozafinansowa.

Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.

Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych.

Analiza własnej motywacji.

Jak motywować samego siebie?

6.Styl kierowania a motywacja.

Motywowanie zespołu.

Rola lidera i jego stylu kierowania grupą.

Współzawodnictwo w zespole – budowanie kultury „najlepszego”.

Rozwijanie sukcesu jako wartości.

Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami.

Budowanie lojalności pracowników.

7.Komunikacja motywująca:

Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji przełożony – pracownik.

Konstruktywna krytyka.

Jak motywować chwaląc.

Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.

Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji.

Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych.

Zasady systemów motywacyjnych.

Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników.

Kiedy stosować nagrody, a kiedy kary.

Formowanie efektywnych systemów motywacyjnych.

Delegowanie i coaching jako narzędzia szefa w motywowaniu pracowników.

8. Błędy motywowania.

Najpopularniejsze „demotywatory”.

Jak nie popełniać błędów innych w tworzeniu sposobów motywowania podwładnych.

Jak zarządzać, aby nie demotywować podwładnych.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Efekty uczenia się:

Motywowanie pracowników to jedna z cenniejszych umiejętności zarządzania ludźmi w firmie.

Jak to zrobić ? Jak sprawić, aby pracownicy w pełni i z zapałem wykorzystywali swój potencjał w pracy zawodowej? Takie pytanie stawia sobie wielu menadżerów. Szkolenie „Motywowanie pracowników” ma na celu przedstawienie metod skutecznego motywowania pozafinansowego i pokazanie sposobów zarządzania pracownikami przez działania motywujące.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.