ORGANIZACJA DZIEKANATU

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 900zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków, organizacji pracy, obsługi klientów oraz pracowników firmy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać sekretariatem oraz godnie reprezentować firmę. Nabędą umiejętności w zakresie komunikacji, hierarchizacji zadań oraz selekcjonowania informacji. Otrzymają pakiet narzędzi niezbędnych do wykorzystania własnego potencjału w zakresie realizowanych zadań. Nabędą również umiejętności w zakresie właściwego postępowania z obiegiem dokumentów.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób pracujących w dziekanacie lub chcących podjąć taką pracę.

Ramowy program kursu:

 • zasady organizacji profesjonalnego dziekanatu,
 • nowoczesna komunikacja biurowa,
 • kształtowanie osobistego wizerunku,
 • pierwszy kontakt – przyjmowanie interesantów,
 • profesjonalne odbieranie rozmów telefonicznych.
 • planowanie i organizacja czasu pracy w dziekanacie.
 • ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 • marketing oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki edukacyjnej,
 • kompletowanie i prowadzenie teczki dokumentów kandydata/ studenta,
 • dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w formie elektronicznej oraz inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w zakresie wydawania zaświadczeń,
 • dokumentacja związana z ukończeniem studiów: protokół egzaminu dyplomowego; dyplomy ukończenia studiów (ministerialne i uczelniane wzory dyplomów); nowy wzór suplementu do dyplomu; zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów, w tym także w językach obcych,
 • dokumentacja zbiorowa: album studenta, rejestr wydanych legitymacji i indeksów, protokoły zaliczenia przedmiotów, księga dyplomów,
 • czynności administracyjne pracowników dziekanatu związane z dokumentacją przebiegu studiów,
 • sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni,
 • obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym. Rozmowa z trudnym interesantem. Zasady komunikacji pisemnej. Kultura zawodu. Przepływ informacji, komunikacja,

psychologia pracy, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po kursie nabywa niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji pracy w dziekanacie.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.