ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

Liczba godzin: 50 godzin

Cena szkolenia: 1900zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie zgodnie z wymogami MEN (Dz. U. Nr 14/1999poz. 126 z późn. zm.); wyposażenie w kompetencje potrzebne do sprawnego, kreatywnego zarządzania placówką przy uwzględnieniu wymagań programowych i strukturalnych reformy systemu oświatowego i prawa oświatowego

Grupa docelowa:

Uczestnicy: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele oraz liderzy zespołów nauczycielskich

Ramowy program kursu:

 1. Podstawy wiedzy prawnej:
 • prawo oświatowe,
 • prawo pracy
 • KN, KP oraz prawo administracyjne i cywilne.
 1. Organizacja  i zarządzanie  placówką oświatową:
 • planowanie szczegółowej organizacji kształcenia oraz kształtowanie profilu działalności szkoleniowo – kursowej w zależności od potrzeb środowiska lokalnego,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją celów i zadań Placówki, pod względem metodycznym i dydaktycznym,
 • wytyczanie kierunku rozwoju Placówki,
 • zarządzanie jakością kształcenia, ocena kadry dydaktycznej, współpracowanie z kadrą dydaktyczną w ramach tworzenia i uaktualniania programów nauczania,
 • programowanie, planowanie i organizowanie pracy placówki z uwzględnieniem kryteriów rozwoju, ewaluacji,
 • tworzenie narządzi do ewaluacji procesu kształcenia i nadzoru nad jej przebiegiem,
 • zarządzanie placówką oświatową,
 • zarządzanie finansami w placówce (budżet placówki, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zamówienia publiczne) oraz kontrola działalności finansowej.
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Efekty uczenia się:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz- Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.