PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: Cena: 120 zł /osoba

69zł/osoba – Promocja obowiązuje przy grupie min. 8 osób

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu, powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Grupa docelowa:

Usługa skierowana jest do: opiekunów/rodzin osób starszych bądź niepełnosprawnych, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników medycznych, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, pracowników MOPS-u, wychowawców oraz dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem.

Podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i osób indywidualnych. Przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy we wszelkiego rodzaju instytucjach prywatnych i państwowych to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa dla zatrudnionych i przebywających na terenie danego obiektu osób, ale obowiązek każdego pracodawcy.

Od dnia 18 stycznia 2009 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (DzU 2008 nr 223, poz. 1460), zgodnie z którymi wszystkie instytucje publiczne, firmy i zakłady pracy muszą wyznaczyć i przeszkolić osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy.

Ramowy program kursu:

Szkolenie ma charakter ćwiczeń umiejętności ratowniczych w 80% zajęć i prezentacji instruktorskich oraz multimedialnych w 20% zajęć.

– używanie barier ochronnych,

– sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego,

– sprawdzenie przytomności poszkodowanego,

– prawo dobrego samarytanina,

– wezwanie pomocy,

– udrożnienie dróg oddechowych,

– sprawdzenie oddechu poszkodowanego,

– wezwanie profesjonalnych służb medycznych,

– postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym (RKO – dorosły, dziecko i niemowlę),

– resuscytacja z użyciem AED,

– postępowanie z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym (pozycja boczna),

– przełożenie poszkodowanego z urazem kręgosłupa na plecy (1 ratownik),

– zadławienie częściowe (przytomny poszkodowany – dorosły, dziecko i niemowlę),

– zadławienie całkowite (przytomny poszkodowany – dorosły, dziecko i niemowlę),

– postępowanie w przypadku wstrząsu,

– opatrywanie krwotoku tętniczego i żylnego (opatrunek uciskowy),

– usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny górnej,

– usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny dolnej,

– oszacowanie obrażeń,

– opatrywanie zranień.

Efekty uczenia się:

Osoba po kursie powinna potrafić:

  • właściwie ocenić sytuację,
  • efektywnie wezwać pomoc,
  • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

Prowadzący zajęcia:

Anna Wojda

Wyksztalcenie:

Studia wyższe stacjonarne kierunkowe

Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medyczny W Białymstoku – ukończenie czerwiec 2012.

Doświadczenie zawodowe

2009-2012 wolontariusz w prywatnym Domu Opieki Marion, Twierdza Modlin-opiekun osób starszych

2011-2012 praktyki zawodowe na: – – SOR szpitala uniwersyteckiego w Białymstoku,

-jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

-Centrum powiadamiania kryzysowego w Białymstoku

-2012-2014 prywatny Dom Opieki Marion, Krubin k. Warszawy – ratownik medyczny

-2015-2019 Dom Opieki Zielone Niwy, Niwy k. Daleszyc-ratownik medyczny

-2016/2017(rok szkolny) TEB Edukacja uniwersytet lll wieku wykładowca/trener przedmiotu- niekfalikowana pierwsza pomoc, masaż

-2017 fundacja Garść Życia podwykonawca projektu krok do samodzielności–prowadzący zajęcia socjoterapii oraz masażysta

-od 2018 do nadal College Medyczny Kielce – prowadzący kurs animatora osób starszych

-od maja 2019 do nadal własna dzialaność gospodarcza AW-Med Anna Wojda

-usługi masażu, pokazy NKPP, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

-Od czerwca 2019 do nadal fundacja Garść Życia podwykonawca projektu Współczesny niepełnosprawny =aktywny niepełnosprawny – zajęcia arteterapii, ergoterapii, gimnastyka dla osób 50+

-Od maja kwietnia 2020 do nadal Przychodnia dla Rodziny Galus-ratownik medyczny, obsługa konsultacji lekarza POZ

Doświadczenie na podobnym stanowisku

-prowadzenie zajęć/ szkoleń z NKPP i masażu na TEB Edukacja

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.