PODSTAWOWE SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI

Liczba godzin: 4 godzin

Cena szkolenia: 39zł

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 10 lat
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w kursie;
 • wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu
 • końcowego.

Cel szkolenia:

Cele ogólne szkolenia:

 • przekazanie praktycznych umiejętności udzielania PP w najczęściej spotykanych przypadkach;
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa ratownika;
 • przekazanie umiejętności wzywania fachowych służb ratowniczych;
 • uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z posiadania umiejętności udzielania PP oraz wzbudzenie motywacji do prowadzenia działań ratowniczych.

Grupa docelowa:

Dzieci od 10 roku życia.

Ramowy program kursu:

Pełny zakres technik udzielania pierwszej pomocy tzn.:

• postępowanie z osobami nieprzytomnymi;

• pozycja bezpieczna (boczna ustalona);

• sztuczne oddychanie;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

• zachłyśnięcie i silne krwawienie;

• zawał serca.

Łańcuch przetrwania to:

• jak najszybsze dotarcie z pomocą;

• jak najszybsza resuscytacja krążeniowo-oddechowa – aby zyskać na czasie;

• jak najszybsza defibrylacja – aby przywrócić pracę serca;

• jak najszybsze zastosowanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – aby ustabilizować stan poszkodowanego.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia powinni:

• rozumieć dlaczego warto uczyć się PP;

• znać podstawowe zasady ratownictwa;

• rozumieć znaczenie szybkiego powiadomienia profesjonalnych służb ratowniczych;

• znać numery telefonu do pogotowia i straży pożarnej;

• umieć prawidłowo złożyć wezwanie;

• znać i potrafić zastosować schemat postępowania w przypadku: ran i krwotoków zewnętrznych, oparzeń, złamań, zasłabnięcia i epilepsji;

• odróżniać i umieć posługiwać się podstawowymi środkami opatrunkowymi.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Danuta Żyła – wykładowca na szkoleniach medycznych oraz kursach na opiekunów

Ukończyła Akademie Medyczną w Lublinie na wydziale pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra.

Jest absolwentką studium przedmiotowo-metodycznego pielęgniarstwa chirurgicznego, uzyskując tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Pani Danuta posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy na kursach medycznych tj. instruktor pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna a także rejestratorka medyczna. Ponadto prowadzi zajęcia na kursach dla opiekunów tj. opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osób chorych i niepełnosprawnych czy opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach dla wychowawców oraz kierowników wypoczynku.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.