PODSTAWOWE SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Liczba godzin: 4 godziny

Cena szkolenia:

 • 69 zł/osoba
 • 59zł/osoba – Promocja obowiązuje przy grupie min 8 osób

Warunki uczestnictwa:

 • Maksymalna liczba uczestników przypadająca na jednego instruktora – 12 osób.

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

sekretariacie Proinvestment);

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli do udzielania pierwszej i

dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem

pomocy dzieciom i młodzieży.

Grupa docelowa:

Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieli szkół i placówek edukacyjnych.

Ramowy program kursu:

 • system bezpieczeństwa I.C.E;
 • ocena miejsca zdarzenia;
 • używanie barier ochronnych;
 • ocena stanu poszkodowanego;
 • powiadomienie profesjonalnych służb medycznych;
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 • linia życia;
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny –
 • oddychający);
 • postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy);
 • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa;
 • psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole;
 • odpowiedzialność nauczyciela w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Efekty uczenia się:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży.

Prowadzący zajęcia:

mgr Danuta Żyła – wykładowca na szkoleniach medycznych oraz kursach na opiekunów.

Ukończyła Akademie Medyczną w Lublinie na wydziale pielęgniarstwa, uzyskując tytuł

magistra. Jest absolwentką studium przedmiotowo-metodycznego pielęgniarstwa

chirurgicznego, posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego. Pani Danuta posiada wieloletnie

doświadczenie zawodowe jako wykładowca na kursach medycznych tj. instruktor pierwszej

pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, rejestratorka medyczna. Prowadzi także zajęcia na

kursach dla opiekunów tj. opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej,

opiekun osób chorych i niepełnosprawnych, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Dodatkowo jest instruktorem kursów dla wychowawców oraz kierowników wypoczynku.

Zapewniamy:

• materiały szkoleniowe,

• wyposażone sale,

• kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.