PODSTAWY PSYCHOTERAPII

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 250zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie podstaw psychoterapii.

Grupa docelowa:

Kurs adresowany do osób z wykształceniem wyższym:

lekarzy

psychologów

pedagogów

rehabilitantów

pielęgniarek

pracowników socjalnych pracujących w placówkach stosujących psychoterapię

Ramowy program kursu:

1. Psychoterapia, a inne formy wsparcia (coaching, konsultacja psychologiczna itp.) – różnice,

2. Cechy dobrego terapeuty

3. Mechanizmy obronne, praca z oporem,

4. Wywiad i obserwacja,

5. Omówienie podstawowych nurtów psychoterapii – założenia, techniki,

6. Terapia psychodynamiczna, psychoanalityczna

7. Terapia poznawczo-behawioralna,

8. Terapia humanistyczna, terapia Gestalt

9. Terapia systemowa,

10. Nowe nurty w psychoterapii: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, podejście integracyjne, terapia narracyjna, terapia IFS,

11. Psychoterapia w zaburzeniach psychicznych.

Efekty uczenia się:

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.