PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 350zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań.

Grupa docelowa:

Dla kogo szkolenie: pracowników działów księgowości, pracodawców, pracowników działów HR, kadr, płac.

Ramowy program kursu:

 1. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK.
 2. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający.
 3. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 4. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.
 5. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK
 6. Uczestnictwo w PPK.
 7. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych.
 8. Preferencje z budżetu państwa.
 9. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK.
 10. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK .
 11. Wypłata transferowa i zwrot środków PPK.
 12. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika.
 13. Nadzór na funkcjonowaniem PPK.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po kursie zna zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz potrafi wdrożyć i obsłużyć PPK do nowych zadań.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.