PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI Z OBSŁUGĄ PROGRAMU OPTIMA

Liczba godzin: 120 godzin

Cena szkolenia: 1800zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursy jest przygotowanie uczestnika do pracy w księgowości z obsługą programu OPTIMA.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do pracowników działu księgowości.

Ramowy program kursu:

Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia.

Nowe przepisy o działalności gospodarczej – podstawowe definicje i zagadnienia. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady jej prowadzenia.

Dowody księgowe księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Omówienie poszczególnych kolumn podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz omówienie zasad dokonywania wpisów.

Omówienie kolumn kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – zasady księgowania przychodów.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – zasady księgowania kosztów.

Księgowanie wynagrodzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jak zaksięgować listę płac, rachunki do umów zlecenia i o dzieło oraz składki ZUS od wynagrodzeń.

Księgowanie pozostałych wydatków – kolumna 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Środki trwałe i ich amortyzacja – omówienie rodzajów amortyzacji i zasad księgowania odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja środków trwałych – podstawowe informacje. Rodzaje amortyzacji, zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych i księgowania ich w KPiR.

Środki trwałe a wyposażenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorcy a zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Koszty działalności badawczo-rozwojowej w księdze przychodów i rozchodów.

Korygowanie błędnych wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów.

Jak korygować błędne wpisy w księdze przychodów i rozchodów.

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – podsumowanie księgi i spis z natury.

Jak liczyć zaliczki na podatek dochodowy – omówienie zasad i przykłady.

Jak się liczy zaliczki na podatek dochodowy w oparciu o wpisy w KPiR.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zasady opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podstawowe informacje.

Jak się liczy podatek w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – omówienie zasad i przykłady wyliczenia.

Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej.

Zmiana formy opodatkowania i prowadzenia księgowości – kiedy jest dopuszczalna i na jakich zasadach.

Podatek VAT – podstawowe informacje i zagadnienia.

Podatek od towarów i usług (VAT) – najważniejsze informacje.

Stawki podatku VAT i zasady jego naliczania. Rejestracja podatnika VAT.

Ewidencje VAT i zasady ich prowadzenia.

Split payment – mechanizm podzielonej płatności – omówienie i zasady stosowania.

Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe informacje i zagadnienia.

Wprowadzenie do systemu Comarch ERP Optima.

Omówienie trybu zakładania firmy.

Tworzenie i modyfikowanie planu kont.

Tworzenie kartotek kontrahentów i pracowników.

Definiowanie rejestrów zakupu i sprzedaży.

Wprowadzanie bilansu otwarcia.

Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych.

Ewidencja dokumentów prostych (m.in. PK, WZ, RW, PW).

Ewidencja raportów kasowych i bankowych.

Ewidencja faktur zakupu i sprzedaży.

Ewidencja dokumentów w walucie obcej.

Tworzenie raportów księgowych.

Rozliczanie rozrachunków.

Sporządzanie raportów miesięcznych – wydruk z księgi głównej, zestawienie obrotów i sald.

Sporządzanie rejestrów VAT.

Zakończenie

Zakończenie i informacja o dokumentach ukończenia szkolenia.

Efekty uczenia się:

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy:

– znają aktualne przepisy dot. prowadzenia działalności gospodarczej;

– znają zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;

– wiedzą jak naliczać podatek z formie ryczałtu;

– potrafią naliczać odpisy amortyzacji środków trwałych;

– znają koszty działalności środków trwałych;

– znają najważniejsze informacje na temat podatku od towarów i usług.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

– zasad księgowania przychodów;

– zasad księgowania kosztów;

– księgowania wynagrodzeń i pozostałych wydatków;

– korygowania błędnych wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;

– zasad liczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą kompetencje w zakresie:

– obsługi programu OPTIMA;

– tworzenia raportów księgowych.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.