PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Liczba godzin: 165 godzin

Cena szkolenia: 1800zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kurs jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w zakresie księgowości.

Grupa docelowa:

Osoby, które: chcą rozpocząć pracę w księgowości lub pracują w biurze rachunkowym, chcą nabyć kwalifikacje zawodowe.

Ramowy program kursu:

 • Obsługa komputera.
 • Obsługa programów księgowych (budowanie kont, definiowanie danych, sprawozdawczość finansowa, rachunki zysków i strat).
 • Prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Bilans.
 • Metody i rodzaje księgowania.
 • Dokumentacja w księgowości.
 • Prawo podatkowe, deklaracje podatkowe.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu nabędzie niezbędną wiedzę, potrzebną do pracy w dziale księgowości

Prowadzący zajęcia:

Mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.