PRAKTYCZNA PRACA W STARYM I NOWYM SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO)

Liczba godzin: 5 godzin

Cena szkolenia: 199zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do praktycznej pracy w starym i nowym systemie informacji oświatowej (SIO).

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest dyrektorom i pracownikom szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych

Ramowy program kursu:

Program zawiera zmiany wprowadzone w dniu 27.08.2018 w Systemie Informacji Oświatowej.

 1. „Stare SIO”, stare „Nowe SIO”, nowe „Nowe SIO” – wyjaśnienie różnic pomiędzy systemami.
 2. „Stare SIO” – zmiany w przepisach prawa dotyczących zakresu przekazywanych danych.
 3. Zmiany w nowej wersji aplikacji „starego SIO”.
 4. Terminy przekazywania danych w „starym SIO” w spisie wg stanu na 10 i 30 września.
 5. „Nowe SIO” – praca w poszczególnych modułach:
  1. moduł „Nauczyciele” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych:
 • Dane identyfikacyjne nauczyciela
 • Zatrudnienie
 • Tygodniowy wymiar zajęć oraz obowiązki
 • Staż pracy pedagogicznej
 • Nieobecności
 • Awans zawodowy
 • Stanowisko
  1. moduł „Dane zbiorcze” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych:
 • Schronisko
 • Internat lub Bursa
 • Pomieszczenia
 • Działalność domów wczasów dziecięcych
 • Powierzchnia terenów sportowych
 • Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły
 • Wyposażenie
  1. Moduł „Uczniowie” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych:
 • Dane identyfikacyjne ucznia
 • Dane adresowe ucznia
 • Nauka ucznia lub wychowanka
 • Przypisanie uczniów do oddziałów
 • Dane dziedzinowe
 • Pobyt ucznia lub wychowanka
 • Orzeczenia oraz Opinie
  1. Moduł „Oddziały” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych:
 • Oddziały podstawowe
 • Oddziały dodatkowe
  1. Moduł „Wnioski”:
 • Schematy postępowania
 • Składanie wniosku o dostęp do SIO przez pracownika podmiotu
 • Składanie wniosku o dostęp do SIO przez kierownika podmiotu
 • Rozpatrywanie wniosku o dostęp do SIO przez dyrektora
  1. Moduł „Placówki”:
 • Modyfikacja danych teleadresowych przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych
 1. Terminy przekazywania poszczególnych danych w nowym SIO.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po kursie nabywa specjalistycznych umiejętności praktycznej pracy w starym i nowym systemie informacji oświatowej (SIO).

Prowadzący zajęcia:

Robert Błaut – starszy informatyk Kuratorium Oświaty w Kielcach, pracujący z systemem informacji oświatowej od samego początku istnienia (rok 2004) ustawy w jej pierwotnym kształcie w Polsce; aktualnie wdraża zmodernizowany System Informacji Oświatowej na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.