PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 750zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się aspektami RODO.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do pracowników:

  • sektora oświaty,
  • służby zdrowia,
  • ochrony środowiska,
  • sektora bezpieczeństwa informacji,
  • innych sektorów branżowych.

Ramowy program kursu:

Wstęp:

Krótka rozmowa nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

MODUŁ I

Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych

Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych

Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR

Zasady przetwarzania danych osobowych

MODUŁ II

Prawa osób, których dane dotyczą

Obowiązki administratora danych

MODUŁ III

Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych)

Status inspektora ochrony danych

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po kursie posiada praktyczne umiejętności posługiwania się aspektami RODO.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.