PRAWO BUDOWLANE

Liczba godzin: 12 godzin

Cena szkolenia: 800zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prawa budowlanego.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Ramowy program kursu:

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

Aspekty prawne. Ustawa – Prawo budowlane:

– pojęcia: budowa, roboty budowlane, remont, rozbiórka, przebudowa,

– brak precyzji niektórych definicji – konsekwencje,

– pytania kontrolne.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Kwalifikacje uczestników procesu budowlanego – wymogi ustawowe. Prawa i obowiązki:

– inwestor,

– projektant,

– inspektor nadzoru,

– kierownik budowy,

– kierownik robót,

– pozostali uczestnicy procesu budowlanego.

Prawa i obowiązki kierownika budowy:

– regulacje ustawowe, zobowiązania umowne,

– współpraca z nadzorem autorskim,

– obiekty objęte ochroną konserwatorską,

– pytania kontrolne.

Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:

– projekt budowlany,

– udzielanie pozwoleń na budowę,

– realizacje zwolnione z pozwolenia na budowę.

Przebieg budowy i robót – regulacje prawne:

– dokumentacja przebiegu robót, dziennik budowy,

– odbiór robót (odbiory częściowe, instalacyjne, odbiór końcowy).

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Istotne odstępstwa od projektu budowlanego. Procedury obowiązujące inwestora.

Samowola budowlana – konsekwencje.

Katastrofa budowlana – konsekwencje.

Planowane zmiany w ustawie:

– pytania kontrolne.

Efekty uczenia się:

Uczestnik podczas szkolenia nabywa wiedzę z zakresu prawa budowalnego.

Prowadzący zajęcia:

Karina Bałut – Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień oraz studia podyplomowe na kierunku mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym. Ukończyła kurs trenerski I stopnia, kurs Coaching Drogi oraz kursy zatrudnienie i płace, pracownik administracyjno-biurowy z językiem angielskim, ECDL, grafik komputerowy, grafika menadżerska i prezentacyjna, Microsoft Approved Course: Managing a Microsoft – Certyficate Microsoft. Posiada Dyplom Profesjonalnego Rekrutera.

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu spraw pracowniczych, rekrutacyjnych, kadrowych i administracyjnych.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.