PRAWO PRACY

Liczba godzin: 24 godzin

Cena szkolenia: 1500zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników kardowo – płacowych, do osób odpowiedzialnych za proces rekrutacji, tworzenie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie akt osobowych dla pracowników, zawierania umów, tworzenia regulaminów, pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w różnych branżach oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym.

Ramowy program kursu:

 1. Umowa o pracę:
 • nawiązanie umowy o pracę,
 • treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe,
 • rodzaje umów o pracę,
 • obowiązki związane z zatrudnieniem,
 • formy zatrudnienia,
 • samozatrudnienie,
 • umowy cywilnoprawne.
 1. Czas pracy:
 • zasady rozliczania czasu pracy,
 • praca w porze nocnej,
 • praca w niedziele i święta,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • systemy czasu pracy.
 1. Wynagrodzenie:
 • definicja wynagrodzeń,
 • rodzaje wynagrodzeń,
 • wypłata wynagrodzeń,
 • systemy wynagradzania,
 • formy płac.
 1. Dokumentacja pracownicza / teczka osobowa:
 • dokumenty związane z zatrudnianiem pracownika,
 • dokumenty związane z nawiązaniem i przebiegiem pracy pracownika,
 • dokumenty związane z ustaniem pracy pracownika.
 1. Urlopy pracownicze:
 • urlop na żądanie,
 • urlop wypoczynkowy,
 • urlop szkoleniowy,
 • urlop bezpłatny,
 • urlop podstawowy i urlop dodatkowy,
 • ustalanie wymiaru urlopu.
 1. Rozwiązywanie umów o pracę:
 • na mocy porozumienia stron,
 • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy,
 • świadectwo pracy.
 1. Obowiązki pracodawcy:
 • podstawowe obowiązki pracodawcy,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi,
 • obowiązek pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników.
 1. Obowiązki pracownika:
 • podstawowe obowiązki pracownika,
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
 • zakaz konkurencji,
 • odpowiedzialność pracownika za mienie pozostawione,
 • odpowiedzialność materialna pracownika,
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
 1. Stosowanie kontroli pracowników/ prawne uwarunkowania:
 • prawne aspekty stosowania monitoringu,
 • warunki stosowania procedur kontroli trzeźwości pracownika,
 • stosowanie rewizji i wariografu,
 • analiza wybranych kontroli pracowników.
 1. Pracownik jako rodzic:
 • ochrona kobiet w ciąży,
 • urlop macierzyński,
 • urlop ojcowski w świetle najnowszych regulacji prawnych,
 • urlop wychowawczy,
 • uprawnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 1. Mobbing w pracy:
 • czym jest i jak sobie z nim radzić,
 • rodzaje mobbingu,
 • mobbing w miejscu pracy,
 • konsekwencje prawne wobec mobbera.
 1. Świadczenia na rzecz pracowników:
 • podróże służbowe,
 • abonamenty medyczne,
 • karty motywacyjne (typu Multisport),
 • służbowy samochód, telefon, mieszkanie.

Efekty uczenia się:

Uczestnik podczas szkolenia nabywa niezbędna wiedzę z zakresu prawa pracy.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.