PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 1000zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników z zakresu prawa transportowego i spedycji oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy.

Grupa docelowa:

Do kogo skierowane szkolenie: do menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za organizację transportu, menedżerów i specjalistów ds. logistyki, menedżerów i spedytorów firm transportowych

Ramowy program kursu:

1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki:

a) dokumenty przewozowe i spedycyjne:

zlecenie przewozowe,

zlecenie spedycyjne,

b) listy przewozowe:

drogowy CMR,

kolejowy CIM,

konosament morski (B/L).

2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).

Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:

a) podział / rodzaje ubezpieczeń:

OCP (przewoźnika),

CARGO (ładunku),

OCS (spedytora),

b) specyfika, różnice, pułapki,

c) wyjaśnienie pojęć:

wartość ubezpieczenia,

suma ubezpieczenia,

franszyza integralna,

franszyza redukcyjna,

udział własny,

d) rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,

e) rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,

f) instytutowe klauzule ładunkowe: A, B, C,

g) praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

3. Przewozy samochodowe:

a) konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):

zakres stosowania,

pojęcie osoby uprawnionej,

podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,

relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,

reklamacja – jak to robić prawidłowo.

b) ustawa Prawo przewozowe (przewozy krajowe):

zakres stosowania,

pojęcie osoby uprawnionej,

podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,

relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,

reklamacja – jak to robić prawidłowo.

Efekty uczenia się:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Prowadzący zajęcia:

Karina Bałut – Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień oraz studia podyplomowe na kierunku mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym. Ukończyła kurs trenerski I stopnia, kurs Coaching Drogi oraz kursy zatrudnienie i płace, pracownik administracyjno-biurowy z językiem angielskim, ECDL, grafik komputerowy, grafika menadżerska i prezentacyjna, Microsoft Approved Course: Managing a Microsoft – Certyficate Microsoft. Posiada Dyplom Profesjonalnego Rekrutera.

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu spraw pracowniczych, rekrutacyjnych, kadrowych i administracyjnych

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.