PROWADZENIE BIURA ZARZĄDU

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1300zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia biura zarządu.

Grupa docelowa:

Dla kogo – szkolenie skierowane do pracowników biura zarządu oraz menedżerów i członków zarządu mających w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu

Ramowy program kursu:

 • Akty prawne regulujące prawo korporacyjne.
 • Zgłoszenie do KRS.
 • Statut i umowa spółki.
 • Akcjonariusze i wspólnicy.
 • Zadania zarządu.
 • Funkcjonowanie zarządu.
 • Powoływanie i odwoływani członków zarządu.
 • Odpowiedzialność członków zarządu.
 • Prokurent w spółce.
 • Pełnomocnik w spółce.
 • Funkcje rady nadzorczej.
 • Zadania rady nadzorczej.
 • Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej.
 • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.
 • Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.
 • Kompetencje walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników.
 • Przygotowanie umów/kontraktów.

Efekty uczenia się:

Po kursie uczestnik posiada specjalistyczne umiejętności w zakresie prowadzenia biura zarządu.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.