PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY

Liczba godzin: 40 godzin

Cena szkolenia: 1099zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kurs jest przygotowanie do pracy w zawodzie przedstawiciela medycznego oraz podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących w branży

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób będących absolwentami uczelni wyższych lub studentami ostatnich lat studiów magisterskich, pragnących zdobyć pracę w rozwojowym, interesującym zawodzie przedstawiciela medycznego. Uczestnicy kursu posiądą praktyczną wiedzę, jak być skutecznym przedstawicielem medycznym oraz poszerzą swoją wiedzę na temat efektywnego funkcjonowania na rynku farmaceutycznym. Stanowisko przedstawiciela medycznego to pierwszy krok w strukturze działu sprzedaży branży farmaceutycznej, gdyż wraz ze zdobywanym doświadczeniem rośnie szansa na awans.

Ramowy program kursu:

Czas trwania i sposób organizacji:

Czas trwania kursu to 40 godzin. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego „College Medyczny”. Sale edukacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz komputery. Kadrę stanowią wykładowcy o wysokich kwalifikacjach, praktycy o dużym doświadczeniu: trenerzy biznesu, praktycy gospodarczy, osoby zarządzające w firmach farmaceutycznych. Grupa może liczyć maksymalnie 20.

Sposób sprawdzania efektów i kryteria oceny

Stopień nabywania wiedzy i umiejętności oceniany jest na bieżąco poprzez formy kontroli ustnej (odpowiedzi, wypowiedzi), wytwory pracy praktycznej, test końcowy.

Treści nauczania:

 1. Wprowadzenie do wykonywania zawodu przedstawiciela medycznego: planowanie, wyniki sprzedaży.
 2. Organizacja pracy przedstawiciela medycznego – określenie i atrakcyjność segmentów rynkowych.
 3. Wizyty promocyjne, techniki sprzedaży: pierwszy kontakt z klientem, mowa ciała, czynniki pozawerbalne, fazy rozmowy handlowej, długofalowa współpraca.
 4. Konkurencyjność oferty handlowej: wyróżnienie własnej oferty, czynniki oferty ważne dla klienta.
 5. Plany handlowe: określanie celów i zadań, harmonogramy efektywnej sprzedaży, priorytety w działaniu i sposoby realizacji wynikających z nich celów.
 6. Negocjacje handlowe: przygotowanie: określenie celów, ocena ryzyka, plan rozmowy, wstępne negocjacje: tworzenie atmosfery, budowanie wizerunku, faza zasadnicza: kierowanie rozmową, wywieranie wpływu, asertywność, finalizacja negocjacji: sukces i niepowodzenie.
 7. Postawa, zaangażowanie, etyka w pracy.
 8. Ścieżki rozwoju w firmie farmaceutycznej.
 9. CV i list motywacyjny pod kątem aplikacji do firmy farmaceutycznej.
 10. Rozmowa kwalifikacyjna.
 11. Trening antystresowy.

Efekty uczenia się:

 • nabycie kompetencji i umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej i efektywnej sprzedaży,
 • rozwinięcie umiejętności szybkiego rozpoznawania typu osobowości klienta,
 • zapoznanie z rynkiem farmaceutycznym,
 • nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych z analizą potrzeb klienta,
 • poznanie efektywnych technik sprzedaży,
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, zwiększenie szans na pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej do firmy farmaceutycznej.

Prowadzący zajęcia:

Marta Klimanek – Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła policealne studium w zawodzie – technik administracji oraz studia na kierunku Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i zarządzanie w ochronie zdrowia. Ukończyła liczne kursy, m.in.: Akademia Kompetencji, Zarządzanie projektami, EDCL Core, Promocja działań, Jak prowadzić szkolenia i warsztaty, współpraca z biznesem – jak robić to dobrze oraz cykl szkoleń miękkich: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna. Jest właścicielem firmy “Inkaust” Biuro i Szkolenia oraz Członkiem Zarządu Fundacji Mamy Serce.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.