PSYCHOLOGIA SZCZĘŚCIA

Liczba godzin: 24 godzin

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej (w szczególności metod podnoszenia dobrostanu oraz zwiększania częstotliwości doświadczania emocji pozytywnych), a także, co najważniejsze rozwinięcie umiejętności stosowania jej praktycznie w życiu codziennym.

Psychologia pozytywna koncentruje swoją uwagę na poszukiwaniu silnych stron i zasobów człowieka, które nadają życiu sens. Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.

Psychologia pozytywna zachęca nas do pełnej realizacji naszego potencjału. Zdawanie sobie sprawy z posiadanych mocnych stron może nam to ułatwić. Działając w kierunku takiego rozwoju wewnętrznego budujemy sobie tym samym bazę, która pozwala nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami, a także – jeśli wcześniej popracujemy nad zbudowaniem solidnej bazy – będzie ona nieocenionym skarbem, który pomoże nam lepiej przechodzić przez trudne życiowe momenty, gdy te się pojawią.

Każdy z nas ma inny zestaw cnót i zalet, korzystamy z nich z różną intensywnością. Mamy przeważnie swój „silny zestaw”, który warto wziąć pod uwagę planując nasze działania i cele życiowe. Czasami zdarza się, że pewne cechy nie są w nas rozwinięte tak mocno, jak byśmy chcieli, co – jeśli przeszkadza nam w szczęśliwym i wartościowym życiu – może być podstawą do chęci pracy nad nimi i wzmacniania ich.

Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, które miała miejsce w Sopocie w 2013 roku pokazała jak ogromną popularnością cieszy się psychologia pozytywna wśród polskich (i nie tylko) praktyków i naukowców oraz na jak wysokim poziomie jest reprezentowana u nas w kraju. W tym samym roku powstało również Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, którego celem jest zrzeszanie specjalistów zajmujących się teorią i praktyką psychologii pozytywnej.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów. Adresatami kursu są osoby, które chcą zrealizować dwa cele:

  • uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym;
  • wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy zawodowej w celu polepszenia relacji oraz samopoczucia.

Ramowy program kursu:

Poszczególne zagadnienia będą omawiane teoretycznie oraz ćwiczone w formie warsztatowej z prowadzącym.

Zostaną przedstawione teoretyczne podstawy psychologii pozytywnej, koncepcje i uwarunkowania szczęśliwego życia, biologiczne podstawy dobrostanu psychicznego oraz metodologia badań prowadzonych w psychologii pozytywnej. W szczególny sposób wykłady skupią się na roli emocji pozytywnych i na siłach charakteru, zasobach, które sprawiają, że odczuwamy autentyczne szczęście i czujemy radość życia. Wykłady będą wzbogacone licznymi wynikami badań, dzięki którym psychologia pozytywna zdobyła status nauki. Omówione zostaną zastosowania psychologii pozytywnej między innymi w takich dziedzinach jak zdrowie, edukacja i organizacja. Kursanci dowiedzą się jak pozostawać w pełnym zdrowiu jak najdłużej, jak polepszyć swój stan zdrowia wykorzystując udokumentowaną i udowodnioną wiedzę psychologiczną z zakresu psychologii pozytywnej i zdrowia, a w sytuacji choroby przewlekłej, zastanowią się nad tym, jak sprawić, aby choroba nabrała sensu i nadała nowe znaczenie życiu. Słuchacze w tym dowiedzą się także, jak wprowadzić we własne życie idee pozytywnych przeformułowań, jak być bardziej optymistycznym i radosnym w życiu osobistym i zawodowym, i czy optymizmu można się nauczyć. Niezwykle ważnym tematem niniejszego bloku będą pozytywne relacje interpersonalne, zwłaszcza w bliskich związkach.

Warsztaty praktyczne mają na celu kształtowanie konkretnych umiejętności psychologicznych z zakresu stosowania interwencji psychologii pozytywnej pomocnych podczas zwalczania stresu, w utrzymaniu dobrostanu psychicznego, podniesieniu jakości życia, rozwijaniu i kształtowaniu sił charakteru, a także w podtrzymaniu zdrowia i odnosić się będzie między innymi do takich obszarów praktycznych jak edukacja, zdrowie, organizacja, praca zawodowa i rozwój osobisty.

Program kursu:

1. Wprowadzenie

omówienie historyczne aspektów związanych ze szczęściem,

psychologia pozytywna,

korelaty szczęścia,

konsekwencje pozytywnego stanu emocjonalnego i długotrwałego dobrostanu;

2. Chemia mózgu – czyli o endorfinach, dopaminie i oksytocynie

3. Endorfiny tworzą się w ruchu: szybki spacer, gimnastyka, bieganie, taniec

4. Serotonina: dwie, trzy cząstki ciemnej gorzkiej czekolady (nie mlecznej)

5. Dopamina: myślenie o tym, co nas miłego spotka, oczekiwanie ale także wiele produktów spożywczych

6. Programy zwiększania poczucia szczęścia oparte na badaniach naukowych

skąd czerpać szczęście,

– Szczęście bez powodu

– Praktykowanie szczęścia

– Fundamenty — wzięcie odpowiedzialności za swoje szczęście

– Skupienie się na rozwiązaniach

– Pogodzenie się ze sobą,

– Nie wierz we wszystko, co myślisz

szczęście a osobowość,

dwa filary szczęścia: pozytywne emocje i sens życia (ćwiczenie: koło życia, „diagnozujące” poziom szczęścia w kilku obszarach życia uczestników oraz pozwalające zastanowić się, w jakim obszarze chcieliby podnieść ten poziom i w jaki sposób);

Emocje pozytywne jako jeden ze składników poczucia szczęścia

jakie są emocje pozytywne i ich funkcje,

praca nad ich uświadamianiem, częstszym doświadczaniem (w formie ćwiczeń w małych grupkach),

wyrażanie emocji pozytywnych (ćwiczenie w parach na przykładach z życia codziennego uczestników);

1. Jak odnaleźć sens w życiu ?

2. Odkrywanie własnych wartości (ćwiczenie indywidualne oparte mające na celu uświadomienie sobie własnych wartości) i celów sprzyjających szczęściu (ćwiczenie na tzw. spójne cele)

3. Regulacja emocji

Teoria oraz praktyczne zastosowanie strategii regulacji w sytuacjach, kiedy emocje panują nad nami (wykład, demonstracja różnych konsekwencji strategii regulacji emocji w formie mini-eksperymentu, ćwiczenie w podgrupach)

1. Odkrywanie mocnych stron i dlaczego to ważne

2. Teoria cnót Seligmana

3. Samopoznanie z wykorzystaniem uproszczonej wersji skali Values in Action

4. Optymizm/pesymizm i ich przełożenie na automotywację

psychologiczne podstawy optymizmu i pesymizmu,

style wyjaśniania,

ćwiczenia polegające na zmianie pesymistycznego sposobu wyjaśniania porażek i sukcesów w optymistyczny

5. Na koniec – podsumowanie zajęć przez prowadzącą, pozytywna informacja zwrotna (ćwiczenie w całej grupie), podsumowanie oraz ocena zajęć przez uczestników).

Efekty uczenia się:

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Kurs trwa 4 dni i liczy 24 godziny dydaktyczne (wykłady w trakcie warsztatów – 4 godziny, warsztaty – 20 godzin).

Uczestnictwo w zajęciach – aby uzyskać świadectwo ukończenia kursu konieczna jest obecność na min. 80% zajęć, (tzn. w uzasadnionych przypadkach uczestnik może opuścić nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne zajęć).

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu „Psychologii szczęścia”.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.