RATOWNICTWO DROGOWE

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 160zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Kurs z założenia nie skupia się wyłącznie na aspektach medycznych, lecz głównie na kwestiach związanych z prowadzeniem akcji ratunkowej, umiejętnościach współpracy ze służbami profesjonalnymi oraz znajomością przepisów prawa.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą w znacznie wyższym stopniu, niż zwykli użytkownicy dróg potrafią udzielać zarówno pierwszej pomocy medycznej, jak i organizować akcję ratowniczą, zarządzać jej przebiegiem do czasu przybycia fachowej pomocy, a także współpracować ze służbami profesjonalnymi.

Ramowy program kursu:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

– Przepisy obligujące do udzielania pomocy

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

– bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia;

– rozpoznanie zagrożenia;

– wezwanie pomocy (999) i rozpoczęcie działań;

– wczesna defibrylacja;

– pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:

– próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena przytomności, wywiad z poszkodowanym);

– objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego;

– udrażnianie dróg oddechowych;

– metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez defibrylatora oraz z defibrylatorem.

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

– postępowanie w omdleniach;

– postępowanie w zachłyśnięciach;

– jak postępować z poszkodowanym z dusznością oraz z bólami klatki piersiowej;

– postępowanie przy ataku epilepsji.

Specyfika urazów komunikacyjnych:

– urazy kręgosłupa;

– urazy narządów ruchu;

– urazy narządów wewnętrznych.

Zaopatrywanie ran:

– rodzaje ran;

– postępowanie z ciałami obcymi w ranach;

– postępowanie z krwotokami w obrębie głowy;

– wstrząs, rodzaje, przyczyny, postępowanie;

– ogólne zasady wykonywania opatrunków.

Urazy, złamania:

– rodzaje złamań;

– mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne, zasady unieruchamiania;

– zastosowanie kołnierza unieruchamiającego.

Oparzenia:

– postępowanie z płonącym pojazdem;

– podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień;

– sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.

Ewakuacja i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia:

– sposoby postępowania z poszkodowanym urazowym;

– zasady ewakuacji metodą bezpieczną poszkodowanych z pojazdu oraz miejsca zdarzenia;

– zdejmowanie kasku motocyklowego oraz zastosowanie systemu Neck-Breace

Efekty uczenia się:

Po kursie uczestnicy posiadają wiedzę w zakresie:

 • aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy
 • ogniwa łańcucha przeżycia
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • nieurazowych stanów zagrożenia życia
 • specyfiki urazów komunikacyjnych
 • zaopatrywania ran
 • urazów, złamań
 • oparzeń

Prowadzący zajęcia:

Mgr Jarosław Dalach – Wykładowca na kursach medycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz operatora wózków widłowych. Ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Środowisku na specjalności Ratownictwo Medyczne. Dodatkowo Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Jest również Ratownikiem WOPR, Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instruktorem Ratownictwa Taktycznego. Od wielu lat prowadzi usługi w zakresie doradztwa, nadzoru oraz usług edukacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące m.in.: zarządzania w służbie zdrowia, zagrożeń w środowisku pracy czy komunikacji interpersonalnej. Wykazuje się wysokim przygotowaniem zarówno merytorycznym, jak również praktycznym.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.