RECERTYFIKACJA KPP

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 180zł

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem rejestracji jest wysłanie skanu zaświadczenia KPP.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu.

Grupa docelowa:

Zapraszamy wszystkich chętnych, którym się kończy lub skończył trzyletni okres ważności zaświadczenia KPP.

Ramowy program kursu:

 1. Bezpieczeństwo, organizacja i taktyka ratownictwa medycznego, podstawy prawne
 2. Poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja z defibrylacją oraz udrażnianie dróg oddechowych (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)
 3. Pierwsza pomoc medyczna w urazach i obrażeniach mechanicznych, termicznych i chemicznych, wstrząs
 4. Posługiwanie się zestawem ratowniczym R-1, R-2, R-3 – techniczne aspekty używanego sprzętu, najnowszy sprzęt ratowniczy
 5. Podtopienie oraz warunki ekstremalne w ratownictwie medycznym
 6. Bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych (rurki, maski, respirator
 7. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych oraz przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się:

Recertyfikacja z zakresu KPP.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Jarosław Dalach – Wykładowca na kursach medycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz operatora wózków widłowych. Ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Środowisku na specjalności Ratownictwo Medyczne. Dodatkowo Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Jest również Ratownikiem WOPR, Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instruktorem Ratownictwa Taktycznego. Od wielu lat prowadzi usługi w zakresie doradztwa, nadzoru oraz usług edukacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące m.in.: zarządzania w służbie zdrowia, zagrożeń w środowisku pracy czy komunikacji interpersonalnej. Wykazuje się wysokim przygotowaniem zarówno merytorycznym, jak również praktycznym.

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.