REDAGOWANIE PISM ADMINISTRACYJNYCH

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy niezbędnej do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym, zwiększenie komunikatywności języka urzędowego oraz podniesienie umiejętności precyzyjnego kontrolowania różnorodnych parametrów tekstów o charakterze oficjalnym.

Grupa docelowa:

pracownicy administracji rządowej i samorządowej

osoby, które zamierzają podjąć pracę biurową

Ramowy program kursu:

 • Podstawy stosowania poprawnego języka urzędowego.
 • Cechy charakterystyczne języka urzędowego.
 • Przyczyny małej przejrzystości języka pism urzędowych.
 • Redagowanie pism urzędowych z uwzględnieniem poprawności i skuteczności komunikacyjnej.
 • Skuteczność komunikacyjna pism urzędowych.
 • Czytelność tekstu.
 • Empatia komunikacyjna nadawcy.
 • Styl językowy pism urzędowych.
 • Poprawność językowa pism urzędowych. Najczęściej spotykane błędy.
 • Redagowanie aktów administracyjnych (decyzji) z uwzględnieniem wymogów formalnych i merytorycznych z Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Jakość języka urzędowego a zasady ogólne postępowania administracyjnego.
 • Etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym. Rodzaje stylów.
 • Struktura pisma urzędowego. Niezbędne elementy pisma.
 • Estetyka wizualna pisma urzędowego.

Efekty uczenia się:

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN.

Prowadzący zajęcia:

Karina Bałut -Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień oraz studia podyplomowe na kierunku mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym. Ukończyła kurs trenerski I stopnia, kurs Coaching Drogi oraz kursy zatrudnienie i płace, pracownik administracyjno-biurowy z językiem angielskim, ECDL, grafik komputerowy, grafika menadżerska i prezentacyjna, Microsoft Approved Course: Managing a Microsoft – Certyficate Microsoft. Posiada Dyplom Profesjonalnego Rekrutera.

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu spraw pracowniczych, rekrutacyjnych, kadrowych i administracyjnych.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.