REJESTRATORKA MEDYCZNA

Liczba godzin: 30 godzin

Cena szkolenia: 499zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w sekretariacie medycznym.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób z wykształceniem minimum średnim, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach, oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykonywanie zawodu rejestratorka/sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, zajmuje się umawianiem wizyt pacjentów i ich bezpośrednią obsługą.

Kurs przygotowany jest dla osób mających zainteresowania medyczne, dokładnych oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych.

Ramowy program kursu:

Czas trwania kursu to 30 godzin. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego „College Medyczny”. Sale edukacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz komputery. Kadrę stanowią wykładowcy o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu. Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.

Treści nauczania:

 • Funkcjonowanie sekretariatu medycznego
 • Zasady planowania pracy w sekretariacie:
 • instrukcja kancelaryjna (zasady obiegu informacji i dokumentacji medycznej);
 • instrukcja archiwizacyjna dokumentacji medycznej i pozostałej obowiązującej w sekretariacie;
 • przepisy prawne obowiązujące w zawodzie sekretarki medycznej;
 • statystyka usług medycznych.
 • Karta stanowiskowa (organizacja miejsca pracy, zastępstwa, podległość służbowa).
 • Skuteczna komunikacja wg zasady „Uprzejmość nic nie kosztuje, a kupić można wszystko”:
 • skuteczne komunikowanie się (przez telefon, kontakt bezpośredni);
 • asertywność, czyli jak postępować z agresywnymi ludźmi;
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (trudny pacjent).
 • Zapoznanie się z zasadami rejestracji pacjentów wg JGP (Jednolitej Grupy Pacjentów).
 • Druki medyczne funkcjonujące w placówkach służby zdrowia:
 • wydawanie zaświadczeń;
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej.
 • Statystyka medyczna: zasady rozliczania świadczeń medycznych z GUS, MZ, NFZ.
 • Kultura i etyka zawodu
 • Wizytówki – tworzenie, wręczanie. Kto kogo wita i kto komu podaje rękę? Uścisk dłoni. Przedstawianie się w czterech krokach.
 • Aparycja sekretarki medycznej/asystentki.
 • dress code,
 • rodzaje strojów,
 • błędy rujnujące wizerunek.
 • Kultura współpracy:
 • pogawędki grzecznościowe,
 • przechodzenie na „ty,
 • prezentacja w 30 sekund.
 • Ćwiczenia na wzmacnianie pewności siebie w relacjach z lekarzem, pacjentem.
 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Efekty uczenia się:

Nabycie kompetencji w następujących obszarach:

 • organizacja pracy w rejestracji, zasady funkcjonowania firmy medycznej;
 • prawidłowe prowadzenie rejestru dokumentów oraz kalkulacja poszczególnych usług medycznych;
 • profesjonalna obsługa pacjentów;
 • umiejętność uzupełniania raportów i sprawozdań;
 • przepływ informacji, zasady obiegu dokumentów.

Prowadzący zajęcia:

mgr Danuta Żyła – wykładowca na szkoleniach medycznych oraz kursach na opiekunów.

Ukończyła Akademie Medyczną w Lublinie na wydziale pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra. Jest absolwentką studium przedmiotowo-metodycznego pielęgniarstwa chirurgicznego, posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego. Pani Danuta posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako wykładowca na kursach medycznych tj. instruktor pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, rejestratorka medyczna. Prowadzi także zajęcia na kursach dla opiekunów tj. opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osób chorych i niepełnosprawnych, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Dodatkowo jest instruktorem kursów dla wychowawców oraz kierowników wypoczynku.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.