RODO – NOWA REGULACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA 2018 R. – I ST.

Liczba godzin: 4 godzin

Cena szkolenia: 400zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu regulacji prawnych RODO.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do pracowników:

  • sektora oświaty,
  • służby zdrowia,
  • ochrony środowiska,
  • sektora bezpieczeństwa informacji,
  • innych sektorów branżowych.

Ramowy program kursu:

Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

Część I

Prawna forma reformy dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

Implementacja bezpośrednia czy przepisy wykonawcze w krajowym systemie prawnym;

Ogólnoświatowe i ogólnoeuropejskie tendencje w podejściu do danych osobowych. Przyczyna, przebieg, oczekiwany skutek czyli wyjaśnienie, kto i dlaczego stworzył General Data Protection Regulations – RODO (pl) wskazanie różnic pomiędzy dyrektywą, a rozporządzeniem;

Analiza podstawowych pojęć.

Część II. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji

GDPR/RODO – szczegółowa analiza rozporządzenia;

Co wprowadza RODO – analiza najważniejszych zmian dotyczących systemu ochrony danych osobowych, ich struktury i bezpieczeństwa:

Obowiązki:

->administrujących danymi osobowymi,

->o administratorów danych osobowych,

->o administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie w stanie samodzielnie wdrożyć przepisy Rozporządzenia Unijnego RODO

Prowadzący zajęcia:

Mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.