ROZMOWY OCENIAJĄCE

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 500zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy. Efekty takie można uzyskać dzięki właściwie przygotowanemu i przeprowadzonemu systemowi ocen okresowych oraz dzięki właściwie przeprowadzonym rozmowom przekazującym oceny, czyli rozmowom oceniającym.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, managerów, kadry kierowniczej, działu HR, osób zarządzających, właścicieli firm.

Ramowy program kursu:

Wprowadzenie – systemy ocen pracowniczych:

a) czemu służy ocenianie,

b) rodzaje systemów oceniania,

c) niebezpieczeństwa wynikające z oceniania pracowników,

d) korzyści i cele oceniania – dla organizacji, dla ocenianych i dla przełożonych.

Etapy realizacji systemu oceniania pracowników i miejsce rozmów oceniających:

a) przygotowanie systemu oceniania,

b) kryteria oceny dla poszczególnych stanowisk,

c) narzędzia oceny – karty oceny, arkusze rozmowy oceniającej,

d) pokonanie oporu pracowników, polityka informacyjna.

Umiejętności oceniania :

a) metody obserwacji jako przygotowanie się do oceny,

b) tzw. „wydarzenia krytyczne”,

c) dokonanie oceny na gotowej karcie,

d) przeprowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi,

e) gromadzenie i opracowanie wyników – wykorzystywanie efektów oceny do realizacji zakładanych celów.

Przygotowanie się do efektywnej rozmowy:

a) plan rozmowy oceniającej w oparciu o założone cele spotkania,

b) wykorzystywane dokumenty (karta oceny, arkusz rozmowy),

c) oceny bieżące i wydarzenia krytyczne.

Sposoby prowadzenia spotkania – rodzaje rozmowy oceniającej:

a) ze względu na typ relacji przełożony – podwładny,

b) zależne od sposobu zarządzania zespołem.

Scenariusze rozmowy oceniającej:

a) kolejność podejmowanych kryteriów oceny,

b) formy przekazywania informacji zwrotnych.

Otwarcie spotkania oceniającego (jak rozpocząć?):

a) atmosfera i klimat rozmowy,

b) plan spotkania,

c) zdefiniowanie celu spotkania,

d) określenie ról rozmówców i formy rozmowy.

Dokumenty wykorzystywane podczas rozmowy oceniającej:

a) karta oceny pracownika,

b) skala ocen,

c) arkusz rozmowy oceniającej,

d) arkusz wniosków końcowych oceny.

Zakończenie spotkania (jak zamknąć rozmowę oceniającą?):

a) zmotywowanie pracownika,

b) plan rozwoju podwładnego i sposoby realizacji,

c) efekt „świeżości”.

Zasady komunikacji podczas rozmowy oceniającej (jak zwiększyć jej efektywność?):

a) jak przekazywać informacje pozytywne – pochwały,

b) sposoby konstruktywnej krytyki,

c) kolejność omawianych tematów w celu zmotywowania pracowników,

d) wykorzystanie zasad komunikacji niewerbalnej.

Najczęściej spotykane problemy podczas rozmowy:

a) „negocjowanie” ocen,

b) postawy podwładnych,

c) w obiektywizmie przekazywanych informacji,

d) jak sobie radzić z powstałymi emocjami,

e) jak odpowiadać na trudne pytania ocenianego pracownika.

Błędy w ocenianiu wynikające z funkcjonowania człowieka i sposoby ich eliminowania:

a) błąd kaskady ocen,

b) efekt aureoli,

c) błąd wąskiego oka,

d) błąd krótkiej pamięci,

e) syndrom „bo ty…”,

f) efekt pierwszeństwa i świeżości,

g) efekt kontrastu,

h) błędy z powodu uprzedzeń,

i) inne czynniki wpływające na błędne ocenianie – wynikające ze środowiska.

Efekty uczenia się:

Szkolenie uczy, jak skutecznie motywować i dbać o rozwój pracowników dzięki SOOP.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.