SEKRETARKA – ASYSTENTKA

Liczba godzin: 200 godzin

Cena szkolenia: 500zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem jest przygotowanie do prowadzenia sekretariatu.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób pracujących w sekretariacie lub chcących nabyć umiejętności niezbędne do pracy w tym zawodzie.

Ramowy program kursu:

 1. Organizacja i technika pracy biurowej.
 2. Dyplomacja.
 3. Obsługa komputera.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. Podstawy księgowości.
 6. Podstawy prawa.
 7. Marketing.
 8. Podstawy zarządzania.
 9. Obsługa interesanta.
 10. Redagowanie pism urzędowych.

*Kurs może zostać poszerzony o podstawy języka obcego wówczas czas trwania zostaje wydłużony o 2-3 tygodnie, liczba godzin wzrasta do 260, a koszt kursu wynosi 800 zł.

Efekty uczenia się:

 • Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego sekretarka – asystentka, na drukach MEN wydanych na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.