SPRZEDAWCA – HANDLOWIEC

Liczba godzin: 150 godzin

Cena szkolenia: 1900zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przyuczenie do zawodu sprzedawca – handlowiec.

Grupa docelowa:

Pracownicy sektora wykonujący lub mogący wykonywać zadania związane z bezpośrednią obsługą klientów, oraz osoby, które chcą wykonywać zawód sprzedawcy-handlowca.

Ramowy program kursu:

 1. Prawo finansowe.
 1. Prawo handlowe.
 1. Marketing.
 1. Obsługa klienta.
 1. Negocjacje.
 1. Organizacja wystawy.
 1. Obsługa kas fiskalnych.
 1. Handel detaliczny i hurtowy.
 1. Zarządzanie firmą.

Efekty uczenia się:

 • Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego sprzedawca – handlowiec na drukach MEN wydanych na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.