ZAKŁADANIE FUNDACJI – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Liczba godzin/ Cena szkolenia: ustalane indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy w zakresie:

– przesłanki zakładania i rejestracji fundacji

– konieczności i wysokości wkładu własnego

– tworzenia statutu i jego roli

– pozyskiwania funduszy na działalność fundacji

– wypełnienia wniosku rejestracyjnego do KRS

– przygotowania biznesplanu

Grupa docelowa:

Adresaci szkolenia – kurs przeznaczony jest dla osób, chcących pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia fundacji, która jest jednym z najbardziej

podstawowych typów organizacji pozarządowych. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów, zainteresowanych zarówno założeniem własnej fundacji, jak i

pragnących poszerzyć posiadaną już wiedzę. Jest skierowane tak do osób indywidualnych, jak i firm oraz instytucji.

Ramowy program kursu:

1. Czym jest fundacja

2. Podstawy prawne zakładania fundacji

3. Kto może założyć fundację

4. Czy i jaki trzeba mieć wkład własny

5. Tworzenie statutu- działalność statutowa

6. Wniosek rejestracyjny w KRS

7. Organy nadzoru nad fundacjami

8. Odwołania i odmowne decyzje rejestracji fundacji

Efekty uczenia się:

Uczestnik na szkoleniu nabywa specjalistyczną wiedzę w zakresie zakładania fundacji.

Prowadzący zajęcia:

Marta Klimanek – Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła policealne studium w zawodzie – technik administracji oraz studia na kierunku Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i zarządzanie w ochronie zdrowia. Ukończyła liczne kursy, m.in.: Akademia Kompetencji, Zarządzanie projektami, EDCL Core, Promocja działań, Jak prowadzić szkolenia i warsztaty, współpraca z biznesem – jak robić to dobrze oraz cykl szkoleń miękkich: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna. Jest właścicielem firmy “Inkaust” Biuro i Szkolenia oraz Członkiem Zarządu Fundacji Mamy Serce.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.