TRENER GRUPOWY TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART)®

Liczba godzin: 36 godzin

Cena szkolenia:

1600 zł osoby pracujące, 1450 zł studenci

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Trening Zastępowania Agresji zawiera trzy powiązane ze sobą składowe:

Trening umiejętności społecznych – uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne;

Trening kontroli złości – uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób;

Wnioskowanie moralne – uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.

Oryginalny program szkolenia Trenera Grupowego (Facylitatora) Aggression Replacement Training ART® według A. P. Goldsteina, B. Glicka i J. Gibbsa (USA) dla osób pracujących z młodzieżą w wieku od około 10 do 17 lat, w zaktualizowanej i dostosowanej do polskich warunków wersji autorskiej Mistrzów Trenerskich ART (ART Master Trainer) Ewy i Jacka Morawskich.

Grupa docelowa:

Kurs adresowany dla osób dorosłych, umożliwiający poszerzenie kwalifikacji zawodowych, przygotowujący nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, pracowników socjalnych i wolontariuszy, zamierzających radzić sobie z agresją wśród młodzieży w szkołach i placówkach oświaty, pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych. Ze względu na zapotrzebowanie jest to idealny i ekonomiczny kurs dla trenerów, coachów i osób prowadzących działalność oświatową, profilaktyczna i w zakresie socjoterapii.

Ramowy program kursu:

Dzień pierwszy: godz. 9.00 – 18.00

Dystrybucja materiałów. Autoprezentacja. Ocena potrzeb. Wykład seminaryjny: Podstawy

Treningu Zastępowania Agresji (ART) i komunikacji nieagresywnej Amity. Przyjęcie reguł

treningu. Ćwiczenia komunikacyjne.

Dzień drugi: godz. 9.00 – 18.00

Trening treningu umiejętności prospołecznych. Modelowanie i doskonalenie umiejętności

prospołecznych przez uczestników szkolenia. Trening transferu: Procedura Amity – FUKOZ.

Projekty prospołeczne.

Warsztat treningu umiejętności prospołecznych. Uczestnicy prowadzą trening umiejętności

prospołecznych jako trenerzy.

Dzień trzeci: godz. 9.00 – 18.00

Trening treningu kontroli złości. Uczestnicy radzą sobie z własną złością.

Warsztat treningu kontroli złości. Uczestnicy prowadzą grupę treningu kontroli złości. Transfer:

Projekt i raport kontroli złości.

Dzień czwarty: godz. 9.00 – 18.00

Trening wnioskowania moralnego. Uczestnicy odkrywają swoje wartości i dyskutują dylematy

moralne. Procedura Amity – ANIMA

Warsztat wnioskowania moralnego. Uczestnicy prowadzą grupę dyskusji dylematów

moralnych.

Ewaluacja i zakończenie treningu.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu zyskuje:

– Świadectwo ukończenia kursu trenerskiego TRENER GRUPOWY ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART) ®

– materiały szkoleniowe,

– kompetencje:

prowadzenia grupowego treningu zastępowania agresji z młodzieżą;

używania komunikatu odważnego FUKOZ®;

prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych;

prowadzenia treningu kontroli złości;

prowadzenia wnioskowania moralnego ANIMA®.

Kwalifikacje do:

odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART z grupą docelową młodzieży we własnym środowisku;

prowadzenia treningów zastępowania agresji dla młodzieży jako pierwszy trener;

współprowadzenia kursów trenerskich Trenera Grupowego Zastępowania Agresji jako trener pomocniczy (drugi trener) po praktyce trenerskiej i złożeniu egzaminu trenerskiego;

Uprawnienia:

używania odpowiednich znaków towarowych treningu zastępowania agresji Instytutu Amity® w niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych (do treningów komercyjnych wymagana umowa licencyjna);

nieodpłatnego drukowania na potrzeby swoich niekomercyjnych treningów pomocy dydaktycznych z dostarczonej płyty CD (do treningów komercyjnych wymagana umowa licencyjna);

po przeprowadzeniu – w okresie do 12 miesięcy od zakończenia kursu – co najmniej 30 godzin treningu zastępowania agresji z grupą docelową młodzieży, prawo przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Trenera Grupowego (Facylitatora) Treningu Zastępowania Agresji (obowiązuje opłata egzaminacyjna 295 PLN);

przyjęcia, po spełnieniu warunków określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów Zastępowania Agresji AMITY ART®

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.