TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Liczba godzin: 22 godzin

Cena szkolenia: 549zł

Cena dla studentów Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum: 449 złotych

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

zapoznanie z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera);

wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży;

wzbogacenie wiadomości i umiejętności dotyczących prowadzenia treningu umiejętności społecznych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów, logopedów).

Ramowy program kursu:

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia:

wykład

prezentacje multimedialne

ćwiczenia praktyczne:

– prezentacja i omówienie przypadków,

– prezentacja i omówienie metod,

– technik i narzędzi stosowanych w treningu umiejętności społecznych

– ćwiczenia praktyczne

– indywidualnie i w grupach

– dyskusja

– scenki / omawianie scenek

Program szkolenia:

1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.

2. Kompetencje prowadzącego trening umiejętności społecznych.

3. Podstawy komunikacji interpersonalnej.

4. Rozwijanie asertywności.

5. Konflikty interpersonalne – jak sobie z nimi radzić.

6. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.

7. Kształtowanie motywacji. Motywowanie uczniów.

8. Praca z emocjami.

9. Odporność na stres.

10. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką.

11. Trening autoprezentacji.

Efekty uczenia się:

• pozna różne metody nauczania umiejętności społecznych;

• nabędzie umiejętność planowania zajęć TUS-u;

• nabędzie wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do tworzenia programów i prowadzenia treningów umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej;

• pozna różne formy, metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój społeczny;

• pozna zasady pracy z kontraktem, modele komunikacji z dziećmi i młodzieżą;

• pozna metody aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.