WARSZTATY ZE SKUTECZNYCH NEGOCJACJI

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1600zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

 • Dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia negocjacji z klientem.
 • Poznanie praktycznego zastosowania modeli negocjacyjnych.
 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie analizy sytuacji negocjacyjnej i podejmowania skutecznych decyzji.
 • Usprawnienie i rozwinięcie warsztatu umiejętności negocjacyjnych.
 • Rozszerzenie pakietu dostępnych metod podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach negocjacyjnych.
 • Zwiększenie skuteczności indywidualnej w zakresie prezentowania swojego stanowiska i wywierania wpływu.
 • Zwiększenie skuteczności reagowania w sytuacjach negocjacyjnych.
 • Dostarczenie impulsu rozwojowego poprzez pogłębiony feedback trenerski.

Grupa docelowa:

szkolenie skierowane jest do:

pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży, przełożonych, zarządzających zespołem, pracowników różnych działów współpracujących ze sobą, osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

Ramowy program kursu:

1. Wprowadzenie do psychologii negocjacji:

• myślenie/postawa – początek udanych negocjacji,

• cykl Deminga – historia to moje doświadczenie,

• charakterystyka negocjacji – klient zewnętrzny, klient wewnętrzny,

• psychologia negocjacji – „Co mówi biznes?”, „Czego oczekuje druga strona?”,

• proces negocjacji – negocjacje to siła argumentów, nie argument siły,

• rodzaje negocjacji – które są najskuteczniejsze,

• negocjacje handlowe – charakterystyka.

Ćwiczenie. Proces myślenia i postawy w negocjacjach. Budowa schematu psychologicznego stron mających przystąpić do negocjacji.

Ćwiczenie. Podniesienie kompetencji z zakresu psychologii negocjacji, jak dobrze korelować postawy w negocjacjach z narzędziami, które mają zostać użyte.

2. Typologia negocjatorów – charakter vs narzędzia negocjacji:

• typologia negocjatorów – zachowania, style komunikacji,

• cechy dobrego negocjatora – autodiagnoza,

• czego oczekuje druga strona – przygotowanie, badanie potrzeb, dialog,

• mój styl negocjacji – jak dopasować skuteczne narzędzia,

• co widzi we mnie druga strona – pozytywy vs negatywy,

• bądź elastyczny – trudna sztuka dopasowania,

• manipulacja, perswazja, wywieranie wpływu – jak rozpoznać, jak wykorzystać.

Ćwiczenie. W oparciu o typologie negocjatorów, uczestnicy zaprojektują narzędzia do negocjacji win-win.

Ćwiczenie. Podczas pracy uczestnicy nabędą sprawność elastyczności w doborze zachowań oraz stylu komunikacji w przypadku trudnych negocjatorów.

3. Komunikacja – transparentność komunikacji w negocjacjach:

• czego biznes oczekuje od komunikacji,

• klient zew vs klient wew charakterystyka współpracy,

• jak rozmawiać z klientem zew,

• FUKO – skuteczna informacja zwrotna,

• mocne i słabe strony twojej komunikacji w negocjacjach,

• jak twoja postawa wpływa na komunikacje w negocjacjach,

• komunikacja – autodiagnoza zachowań,

• stres w komunikacji – jak skutecznie zwalczać przeszkody.

Ćwiczenie. Uczestnicy opiszą mocne oraz słabe strony komunikacji kam vs klient zew, a następnie zaprojektują „skrzynkę narzędziową” niezbędną do naprawy słabych stron komunikacji.

Ćwiczenie rozwinie umiejętności transparentnej komunikacji podczas najtrudniejszych negocjacji.

4. Skuteczne negocjacje – struktura, wybór strategii, techniki negocjacji:

• rodzaje negocjacji – konfrontacja, współpraca, wycofanie,

• co negocjuje – zakup, kontrakt czy wykonanie kontraktu,

• techniki negocjacji – wybierz najlepszą dla obu stron,

• przygotowanie do negocjacji, skuteczne narzędzia – OHZ, (2 I), BATNA,

• projektowanie negocjacji model – CHOINKA,

• etapy negocjacji – wszystko jest ważne,

• co i kto pomoże mi w negocjacjach – jak wykorzystać informacje,

• wywieranie wpływu w negocjacjach – szansa czy zagrożenie,

• manipulacja – jak się przed nią bronić,

• najczęstsze style negocjacyjne trudnych klientów – jak je wykorzystać.

Ćwiczenie. Gra negocjacyjna oparta na realnych wnioskach dwóch negocjujących stron.

Ćwiczenie rozwinie zdolność przygotowania planu negocjacji, wybrania najlepszej strategii oraz pokaże jak ważne jest współdziałanie i zdolność elastyczności w negocjacjach.

5. Trening negocjacyjny – jak skutecznie prowadzić negocjacje:

• etapy negocjacji – przygotowanie, otwarcie, badanie potrzeb, argumenty, zakończenie,

• projektowanie procesu – CHOINKA (bądź zawsze o krok dalej),

• model 4 I ( Inspiruj, Imponuj, Informuj, Inkasuj),

• techniki negocjacji – ofensywa, defensywa, zwarcie,

• motywacja w negocjacjach – trudna sztuka budowania relacji,

• inteligencja emocjonalna – jak ją wykorzystać w procesie,

• emocje w negocjacjach – wygraj zanim zaczniesz, skuteczna kontrola emocji,

• jak nie dać sobą manipulować – techniki wywierania wpływu (OBRONA),

• argumenty – przygotowanie, obrona, implementacja,

• technika „ Cyfry mówią” – matematyka w negocjacjach.

Ćwiczenie. Mój pierwszy projekt negocjacji. CHOINKA – projektowanie negocjacji w oparciu o doświadczenia uczestników.

Ćwiczenie podniesie kompetencje w zakresie projektowania procesu negocjacji, odpowiedniego przygotowania oraz wyboru strategii negocjacji.

6. Trudne sytuacje w procesie negocjacji – zarządzanie konfliktem:

• przewiduj konflikty – czego możesz się spodziewać,

• twój styl rozwiązywania konfliktów,

• asertywność – buduj autorytet,

• komunikacja w konflikcie – trudna sztuka ustępstw,

• panuj nad stresem – będziesz panował nad negocjacjami,

• transparentność – mój przyjaciel w konflikcie,

• czy konflikt to naprawdę porażka,

• złe dobrego początki – szansa dla negocjatorów.

Ćwiczenie. Konflikt negocjacyjny. Uczestnicy będą projektować rozwiązania i przebieg negocjacji podczas sytuacji konfliktowej z klientem kluczowym.

Ćwiczenie rozwinie kompetencje związane z zarządzaniem emocjami oraz konfliktem.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu nabywa umiejętności negocjacyjnych.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.