WINDYKACJA W PRAKTYCE

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 900zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Uczestnik podczas kursu nabywa praktycznych umiejętności z zakresu windykacji.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób, które są zaangażowane w rozmowy i negocjacje windykacyjne oraz dla osób odpowiedzialnych za kontakty biznesowe z partnerami handlowymi.

Ramowy program kursu:

Optymalny model działań windykacyjnych przedsiębiorcy.

2. Dochodzenie należności samodzielnie.

3. Dochodzenie należności z udziałem wykwalifikowanego podmiotu zewnętrznego.

4. Koszty w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

5. Kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

6. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym w trybie papierowym oraz elektronicznym.

7. Elektroniczne postępowanie upominawcze.

8. Przebieg postępowania sądowego oraz zakres dowodowy.

9. Komornik – jego znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym.

10. Przeprowadzanie egzekucji komorniczej.

11. Współdziałanie wierzyciela z komornikiem.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu posiada praktyczną wiedzę z zakresu windykacji.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.