ZACHOWANIA AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE U OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 1200zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej agresji i autoagresji u osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników domów pomocy społecznej i innych ośrodków

zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych i chorych.

Ramowy program kursu:

1. Agresja i autoagresja- definicje.

2. Agresja u osób niepełnosprawnych.

3. Przyczyny i skutki agresji.

4. Uwarunkowania zachowań autoagresywnych.

5. Postępowanie w przypadku ataku agresji.

6. Praca z osobą agresywną i autoagresywną.

Efekty uczenia się:

Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie:

– form komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

– metod porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi

– barier w komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

– asertywności w rozmowach z ludźmi niepełnosprawnymi

– postępowania w sytuacjach roszczeniowych/konfliktowych z osobami niepełnosprawnymi

– mowy ciała osób niepełnosprawnych

– definicji pojęć: agresji i autoagresji

– przyczyn agresji

– skutków agresji

Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie:

– rozumienia mowy ciała

– odczytywania niejasności w komunikowaniu się z osobą niepełnosprawną

– świadomego korzystania ze słów i języka ciała

– rozpoznawania zachowań agresywnych i autoagresywnych u osób niepełnosprawnych

– postępowania w momencie wystąpienia ataku agresji

– reagowania na sytuacje agresywne i autoagresywne

Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie

– skutecznej komunikacji w sytuacjach, gdy wyrażana jest opinia/ocena w odniesieniu do danej osoby bądź sytuacji

– Pracy zawodowej z osobami agresywnymi i autoagresywnymi

Osoba, która ukończy szkolenie uzyska wiedzę, umiejętność jej zastosowania w pracy oraz podstawowe materiały.

Szkolenie ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy

dotyczącej agresji i autoagresji u osób niepełnosprawnych.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.