ZAKŁADANIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Liczba godzin: 30 godzin

Cena szkolenia: 399zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność.

Ramowy program kursu:

I. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – 2 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· wymienić podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;

· zdefiniować pojęcie prawa gospodarczego;

· ogólnie scharakteryzować unormowania zawarte w podstawowych źródłach prawa gospodarczego (Konstytucja RP, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, ustawa o PDOOF, ustawa o PDOOP, o podatkach i opłatach lokalnych, VAT, ustawa o rachunkowości, ustawa o KRS);

· analizować wybrane fragmenty ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

II. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter – 2 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), firma, spółka;

· wskazać cechy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej; scharakteryzować osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne jako przedsiębiorców;

· wskazać różnice pomiędzy zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych;

· scharakteryzować charakterystyczne cechy osoby fizycznej występującej w roli przedsiębiorcy;

· objaśnić zasady oznaczania przedsiębiorców (osoby fizycznej, osoby prawnej);

· wyjaśnić pojęcie przedsiębiorstwa w trzech aspektach (czynnościowym, rzeczowym, podmiotowym);

· przedstawić konstrukcję Polskiej Klasyfikacji Działalności;

· objaśnić poziomy systematyzujące poszczególne rodzaje działalności w PKD;

· przedstawić istotę wyodrębnienia prawnego, ekonomicznego oraz techniczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa;

· wskazać związki pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorstwem;

· dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw ze względu na trzy podstawowe kryteria (forma własności i forma prawno-organizacyjna, rozmiar działalności, rodzaj prowadzonej działalności);

· wskazać mocne i słabe strony samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

III. Ograniczenia działalności gospodarczej – 1 godzina.

Uczestnik kursu potrafi:

· przedstawić przesłanki, warunki oraz sposoby ograniczenia działalności gospodarczej (działalność koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody, działalność objęta obowiązkiem posiadania kwalifikacji zawodowych);

· wskazać przykłady poszczególnych rodzajów działalności ograniczonej.

IV. Pomysł na własną działalność gospodarczą – 2 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· wskazać cechy osoby przedsiębiorczej w kontekście nauki zarządzania przedsiębiorstwem;

· scharakteryzować mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa,

· zdefiniować pojęcie segmentacji rynku oraz niszy marketingowej;

· scharakteryzować rodzaje luk rynkowych;

· dokonać segmentacji rynku dla wybranego produktu, oceny poszczególnych segmentów oraz wyboru rynku docelowego;

· scharakteryzować etap przygotowawczy założenia działalności gospodarczej.

V. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa – 3 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· scharakteryzować wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania (pożyczka, kredyt, leasing, akcje, obligacje, franchising, venture capital, środki pochodzące z funduszy UE przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej);

· wskazać wady i zalety poszczególnych form finansowania działalności gospodarczej;

· dokonać uproszczonego rachunku ekonomicznego odnośnie opłacalności poszczególnych form finansowania przykładowej działalności gospodarczej;

· wymienić etapy i procedury ubiegania się o kredyt bankowy;

· sporządzić przykładowy wniosek kredytowy;

· scharakteryzować formy zabezpieczeń kredytów;

· przedstawić zasady ubiegania się o środki z funduszy unijnych.

VI. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej – 3 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· scharakteryzować zasady zakładania, prowadzenia oraz rozwiązywania działalności gospodarczej oraz wskazać wady i zalety poszczególnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka europejska, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe);

· sporządzić przykładową umowę spółki cywilnej;

· wymienić organy poszczególnych form organizacyjno-prawnych;

· wymienić elementy aktu notarialnego w przypadku zakładania spółek kapitałowych.

VII. Biznesplan – 5 godzin.

Uczestnik kursu potrafi:

· omówić funkcje biznesplanu;

· przedstawić zasady konstrukcji biznesplanu;

· sporządzać przykładowy biznesplan dla wybranego rodzaju prowadzonej działalności.

VIII. Rejestracja działalności gospodarczej – 2 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· przedstawić procedurę tzw. „jednego okienka”;

· przedstawić zasady rejestrowania działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym;

· sporządzić przykładowy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1;

· sporządzić przykładowy wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

IX. Wybór formy opodatkowania – 3 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· przedstawić obowiązujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym;

· scharakteryzować poszczególne formy opodatkowania pod względem podmiotu opodatkowania, rodzajów działalności mogących być objętymi daną formą, stawki opodatkowania, przedmiotu opodatkowania, limitu przychodów, odliczeń, ewidencji podatkowej, deklaracji podatkowej;

· wskazać wady i zalety poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym;

· dobierać formę opodatkowania do konkretnych przykładów prowadzonej działalności gospodarczej;

· dokonać przykładowego rozliczenia przy założeniu różnych form opodatkowania;

· przedstawić podstawowe zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;

· dokonać przykładowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

X. Podatek VAT – 3 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· wskazać i scharakteryzować podstawowe cechy podatku VAT (powszechność, wielofazowość; opodatkowanie obrotu netto, potrącalność podatku);

· przedstawić zakres opodatkowania podatkiem VAT, czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z opodatkowania;

· scharakteryzować pojęcie płatnika w ustawie o podatku od towarów i usług;

· zarysować ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego;

· omówić zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe;

· wskazać przypadki, w których faktura VAT nie uprawnia do odliczenia podatku VAT naliczonego;

· wymienić katalog najważniejszych wydatków niedających prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego;

· omówić zasady i termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należny;

· wskazać obligatoryjne elementy faktury VAT;

· sporządzić przykładową fakturę VAT;

· omówić zasady korygowania błędnych danych zawartych w fakturze VAT;

· prowadzić stosowną ewidencję dla potrzeb podatku VAT (rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony).

XI. Zatrudnianie – 4 godziny.

Uczestnik kursu potrafi:

· zdefiniować stosunek pracy;

· omówić podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika;

· wymienić rodzaje umowy o pracę;

· przedstawić umowy cywilnoprawne, w oparciu o które może być wykonywane świadczenie pracy;

· dokonać porównania umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło;

· przedstawić zasady dokumentowania stosunku pracy;

· omówić wybrane zagadnienia prawa pracy (m.in. czas pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność materialną pracownika);

· przedstawić podstawowe zasady dotyczące wynagradzania pracownika;

· sporządzić przykładową listę płac;

· sporządzić przykładową umowę o pracę;

· przedstawić podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego;

· sporządzić wybrane dokumenty zgłoszeniowe na potrzeby ubezpieczeniowe (np. ZUA), rozliczeniowe (DRA, RMUA);

· omówić zasady odprowadzania składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Efekty uczenia się:

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.